Konkurs

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki
im. prof. Józefa Świdra
Cieszyn, 3-6.12.2020

 

Szanowni Państwo

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, odwołuje się wszelkie imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Śląski na terenie oraz poza terenem uczelni, do końca semestru zimowego 2020/2021, tj. do 17.02.2021 r.

W 2020 ROKU MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI IM. JÓZEFA ŚWIDRA W CIESZYNIE NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Liczymy na Państwa obecność w 2021 roku.
Do zobaczenia i usłyszenia.
Dyrekcja Festiwalu

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, który na Śląsku jest jednym z najstarszym zespołów chóralnych. Kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia powstałego w 1908 roku. Festiwal otrzymał imię Józefa Świdra, który przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Muzyki, przy którym działa Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.
CELE FESTIWALU
– kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną
– promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
– wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych
– popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok
– promocja współczesnej literatury chóralnej
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– konfrontacja badań naukowych i artystycznych
W RAMACH FESTIWALU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:
1. Warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów 3 – 6 grudnia 2020 r.
2. Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra 5 grudnia 2020
(w przypadku dużej liczby zakwalifikowanych chórów konkurs może odbyć się również 4 grudnia w godzinach popołudniowych).
3. Koncerty festiwalowe w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego 3 – 6 grudnia 2020 r.
4. Koncert galowy festiwalu 6 grudnia 2020 r.

Termin: 4 -5 grudnia 2020 r.

 •  Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
 • O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Dopuszczenie do udziału na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz analizy zgłoszonego programu konkursowego.

1. REGULAMIN KONKURSU:

1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego 15 do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu), w przypadku chórów seniorów czas 12-15 min. (z wejściem i zejściem zespołu). Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu (partia zapisanego w partyturze).
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest finansowa nagroda specjalna. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne, jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną, finansową nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu
– dobór repertuaru i dramaturgia
– artykulacja słowna i muzyczna
– ekspresja muzyczna, interpretacja, stylowość wykonania
– walory brzmieniowe, emisja głosu
– intonacja
8. Kategorie konkursowe:
• chóry dziecięce (do lat 15)*
• chóry młodzieżowe (między 15 a 19 rokiem życia)*
• chóry akademickie
• chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
• chóry kameralne (od 12 do 24 osób)
• chóry mieszane
• chóry seniorów (powyżej 55 roku życia)*
*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.
9. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2020 r. Zespoły zobowiązane są do przygotowania dwóch tradycyjnych utworów cieszyńskich „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo”, które zostaną wspólnie wykonane podczas Koncertu Galowego. Partytury dostępne są na stronie www.festiwalswider.us.edu.pl  w zakładce „do pobrania”
10. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w Koncercie Laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
12. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal
13. Dyrygenci zespołów konkursowych są zwolnienie z opłaty uczestnictwa
w warsztatach dla dyrygentów. Członkowie chórów konkursowych wnoszą jednorazową opłatę 20 zł. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne.

2. Nagrody:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.

Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
 • Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy Kategorii.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
– za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Koszta uczestnictwa:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia udziału w konkursie.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS
W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona.
3. Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 4/5 grudnia 2020 lub 5/6 grudnia 2020 dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 350 km.
4. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 40 – 50 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim. Ilość miejsc w kampusie uniwersyteckim ograniczona.
3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 12-15 PLN dla jednej osoby, obiad: 13-15 PLN, kolacja 15 PLN

4. Terminy:

1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 15 czerwca 2020 r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 30 czerwca 2020 r.
3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 15 czerwca 2020 r. na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 25 listopada 2020 r. na adres:
INSTYTUT SZTUK MUZYCZNYCH
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY
IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
Cieszyn, 7.12.2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW 2019
WYNIKU KONKURSU:
Jury w składzie:
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna w Łodzi/ Polska
prof. dr hab. Zoran Stanisavjlević – Professor at Faculty of Arts in Niš, University of Niš, Serbia
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie/Polska
prof. dr hab. Marcin Wawruk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach /Polska
Po wysłuchaniu 11 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie Jury postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia:
 NAGRODĘ SPECJALNĄ PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ZA PROPAGOWANIE POLSKIEJ MUZYKI CHÓRALNEJ
otrzymał
CHÓR DZIECIĘCY „KAMERTON: LIDA/BIAŁORUŚ
DYR. SWIETŁANA BOJKO
NAGRODĘ SPECJALNĄ PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR, ZA RADOŚĆ MUZYKOWANIA
otrzymuje
CHÓR GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. PROF. EDMUNDA KAJDASZA „CANTORES MINORES”, TRZEBNICA
DYR. BEATA KRZENCIESSA
NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJCIEKAWSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA ZWIĄZANEGO ZE ŚLĄSKIEM CIESZYŃSKIM – NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 2000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ STAROSTĘ CIESZYŃSKIEGO
otrzymał
AKADEMICKI CHÓR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, LUBLIN
DYR. MONIKA MIELKO-REMISZEWSKA

za utwór Józefa Świdra „GLORIA”
 NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU INSPIROWANEGO FOLKLOREM –NAGRODĘ PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ DZIEKANA WYDZIAŁ SZTUKI I NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
otrzymał
CHÓR MIESZANY „CANTORES VEIHEROVIENSES”, WEJHEROWO
DYR. TOMASZ CHYŁA

za utwór Anny Rocławskiej – Musialczyk „NIGLE SA ZERWIE STRZEBRZNY SZNUR
 NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJCIEKAWSZĄ INTERPRETACJĘ UTWORU
O CHARAKTERZE SAKRALNYM
–  NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 2000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ JE KS. ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA

otrzymał
CHÓR MĘSKI „CANTORES SANCTI NICOLAI”, BOCHNIA
DYR. KS. STANISŁAW ADAMCZYK, MARCIN SKOCZEK
za utwór Piotra Jańczaka DE PROFUNDIS CLAMAVI
 NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJCIEKAWSZĄ INTERPRETACJĘ UTWORU WSPÓŁCZESNEGO KOMPOZYTORA, NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ JE KS. BISKUPA MARIANA NIEMCA
otrzymał
AKADEMICKI CHÓR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, LUBLIN
DYR. MONIKA MIELKO-REMISZEWSKA
za utwór Kim Andre Arnesen- „EVEN WHEN HE IS SILENT”
NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU PROF. JÓZEFA ŚWIDRA – STATUETKĘ ORAZ DWIE NAGRODY PIENIĘŻNE (3000 ZŁ):
– NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 2000 ZŁ I STATUETKĘ UFUNDOWANĄ PRZEZ BURMISTRZA  MIASTA CIESZYNA
– NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 1000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ FUNDACJĘ PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA
otrzymał
CHÓR AKADEMII TECHNICZNO – HUMANISTYCZNEJ, BIELSKO-BIAŁA
DYR. JAN BOROWSKI
za utwór Józefa Świdra PATER NOSTER
DYPLOMY: 
 • KATEGORIA CHÓRY DZIECIĘCE
CHÓR DZIECIĘCY „KAMERTON”, LIDA/BIAŁORUŚ
DYR. SWIETŁANA BOJKO, 91 pkt
ZŁOTY DYPLOM, EX AEQUO oraz ZWYCIĘSTSTWO W KATEGORIICHÓRY DZIECIĘCE”
CHÓR GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. PROF. EDMUNDA KAJDASZA „CANTORES MINORES”, TRZEBNICA
DYR. BEATA KRZENCIESSA, 91 pkt
ZŁOTY DYPLOM, EX AEQUO oraz ZWYCIĘSTWO W KATEGORII „CHÓRY DZIECIĘCE”
 • KATEGORIA CHÓRY MIESZANE
CHÓR MIESZANY MIASTA ŠTERNBERK/CZECHY
DYR. TOMÁŠ NIKL, LUCIE BRÁZDOVÁ, 66 pkt
– BRĄZOWY DYPLOM
CHÓR „CANTIAMO TUTTO”, WROCŁAW
DYR: SEBASTIAN SIKORA, 89 pkt
– SREBRNY DYPLOM
MIEJSKO-PARAFIALNY CHÓR „ SCHOLA CANTORUM MAXIMILIANUM”, JÓZEFÓW
DYR. ZBIGNIEW SIEKIERZYŃSKI, 90 pkt
– SREBRNY DYPLOM
CHÓR MIESZANY „CANTORES VEIHEROVIENSES”, WEJHEROWO
DYR. TOMASZ CHYŁA, 92 pkt
– ZŁOTY DYPLOM   oraz ZWYCIĘSTWO W KATEGORII „CHÓRY MIESZANE”
 • KATEGORIA CHÓRY JEDNORODNE
CHÓR MĘSKI „CANTORES SANCTI NICOLAI” , BOCHNIA
DYR. KS. STANISŁAW ADAMCZYK, MARCIN SKOCZEK, 95 pkt
ZŁOTY DYPLOM   oraz ZWYCIĘSTWO W KATEGORII JEDNORODNE”
 • KATEGORIA CHÓRÓW SENIORÓW
CHÓR „CON GRAZIA”, CZASTARY
DYR. SEBASTIAN SIKORA, 66 pkt
– BRĄZOWY DYPLOM  
 • KATEGORIA CHÓRY AKADEMICKIE
CHÓR KAMERALNY PRZY UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM, WROCŁAW
DYR. ANNA GRABOWSKA-BORYS, 88 pkt
– SREBRNY DYPLOM
AKADEMICKI CHÓR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, LUBLIN
DYR. MONIKA MIELKO-REMISZEWSKA, 96 pkt
– ZŁOTY DYPLOM  
CHÓR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ, BIELSKO-BIAŁA
DYR. JAN BOROWSKI, 98 pkt
– ZŁOTY DYPLOM
oraz ZWYCIĘSTWO W KATEGORII „CHÓRY AKADEMICKIE”
GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA,
NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI  
5000 UFUNDOWANĄ
PRZEZ J.M. REKTORA UŚ PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA,
A TAKŻE STATUETKĘ GRAND PRIX JÓZEF ŚWIDER
UFUNDOWANĄ PRZEZ RODZINĘ PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA
OTRZYMAŁ

CHÓR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ, BIELSKO-BIAŁA
DYR. JAN BOROWSKI

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH – 7.12.2019

MIEJSCE: CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”
Rynek 12, 43-400 Cieszyn


JURY KONKURSU CHÓRÓW V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna w Łodzi/Polska
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie/Polska
prof. dr hab. Zoran Stanisavljevic – Professor at Faculty of Arts in Niš, University of Niš, Serbia
prof. dr hab. Marcin Wawruk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/Polska
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

 

PRZESŁUCHANIA:

13.10 – 13.30 Chór Mieszany Miasta Šternberk/Czechy
13.30 – 13.50 Chór Dziecięcy „Kamerton”, Lida/Białoruś, dyr. Swietłana Bojko
13.50 – 14.10 Chór Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Prof. Edmunda Kajdasza „Cantores Minores”, Trzebnica, dyr. Beata Krzenciessa
14.10 – 14.30 Chór „Con Grazia”, Czastary, dyr. Sebastian Sikora
14.30 – 14.50 Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum”, Józefów, dyr. Zbigniew Siekierzyński
14.50 – 15.10 Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai” , Bochnia, dyr. Ks. Stanisław Adamczyk, Marcin Skoczek
15.10 – 15.30 Chór „Cantiamo Tutto”, Wrocław, dyr. Sebastian Sikora

15.30 – 16.00 PRZERWA

16.00 – 16.20 Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”, Wejherowo, dyr. Tomasz Chyła
16.20 – 16.40 Chór Kameralny przy Uniwersytecie Ekonomicznym, Wrocław, dyr. Anna Grabowska-Borys
16.40 – 17.00 Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego, Lublin, dyr. Monika Mielko-Remiszewska
17.00 – 17.20 Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, dyr. Jan Borowski

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 1. Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego, Lublin, dyr. Monika Mielko-Remiszewska

Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie szczyci się ponad 45-letnią tradycją. Zespół tworzą studenci i pracownicy wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od 26 lat pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej. To grupa przyjaciół, która od czasu do czasu wyśpiewuje nagrody i wyróżnienia, ostatnio I Miejsce w kat. Chóry Akademickie, na XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis 2018.
Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Śpiewający medycy wykonują muzykę religijną i świecką, dawną i współczesną, utwory a’ cappella i wielkie dzieła wokalno – instrumentalne, m.in.: G.F. Haendel Mesjasz, J. S. Bach Johannes Passion BWV 245, Weihnachts-Oratorium, kantaty Christ lag in todesbanden BWV 4, Himmelskönig, sei willkommen BWV 182 czy Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80.
Chór dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu Medycznego przynajmniej raz w roku podróżuje, zwiedził m.in. Holandię, Włochy, Szwecję, Francję,  Niemcy, Hiszpanię, Chorwację, Ukrainę, Litwę, Turcję
i Grecję.
Wydał 3 płyty CD: Kolędy (2001), MedyKolędy (2010) i Musica Ecclesiae Nova z Requiem J. Ruttera, Mszą Polską J. Maklakiewicza i napisaną specjalnie dla ACHUM i przez ten zespół prawykonaną Messa per voci e fiati P. Łukaszewskiego (2008).

Warto podkreślić, że chórzyści ACHUM to amatorzy, którzy przygodę z muzyką rozpoczynają zazwyczaj dopiero na studiach, a wszelkie muzyczne tajniki poznają w chórze.

2. Chór Kameralny przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

CHÓR KAMERALNY powstał w listopadzie 2016, a jego skład tworzą byli, wieloletni członkowie Chóru „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To grupa pasjonatów i przyjaciół, którzy pragną nadal realizować się w śpiewie chóralnym, a którym czas i obowiązki zawodowo-rodzinne nie pozwalają aktywnie udzielać się w chórze akademickim.
Zespół koncertuje na terenie Wrocławia, wzmacnia także szeregi Ars Cantandi przy większych  muzycznych projektach. Repertuar chóru jest jeszcze skromny, ale zakres zainteresowań bardzo szeroki: od renesansowych madrygałów po jazzowe standardy w wokalnych aranżacjach.
W październiku 2018 zespół wziął udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie, na którym zdobył Złoty Dyplom oraz Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór kompozytora polskiego, a w czerwcu 2019 roku zdobył Grand Prix w Międzynarodowym Chóralnym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Cracovia Sacra”.

3. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dyr. Jan Borowski

 

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczął swoją działalność w maju 2003 roku pod kierunkiem Jana Borowskiego. Zespół wykonuje różnorodny repertuar a cappella, a także dzieła wokalno-instrumentalne. Chór koncertował           w Grecji, Słowacji, Czechach, Hiszpanii, Macedonii, Chorwacji i Włoszech. Zdobył ponad siedemdziesiąt nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach w tym m.in. dwunastokrotnie Grand Prix. Chór nagrał 5 płyt CD, wśród których Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego otrzymała podwójną nominację do Nagrody Fryderyk 2014 (w kategorii Album roku muzyka współczesna oraz Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej) oraz prestiżową nagrodę Orphee d’Or – Prix Hector Berlioz za najlepsze nagranie muzyki sakralnej przyznaną przez Académie du Disque Lyrique.

4. Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa, dyr. Tomasz Chyła

 

Chór działalność artystyczną zainaugurował 6 stycznia 1985 r. w Wejherowie. Pomysłodawcą i założycielem chóru był wówczas młody, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, a dziś jej wykładowca i profesor, Marek Rocławski, który przez 30 lat był także jego dyrygentem. Od 2015 roku Chór prowadzi mgr Tomasz Chyła – dyrygent, kompozytor, skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie dyrygentury chóralnej. Jest doktorantem na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Jazzu.
Chór mieszany Cantores Veiherovienses w ciągu swojej działalności artystycznej uczestniczył w konkursach i festiwalach chóralnych krajowych i zagranicznych zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Od momentu powstania wejherowski chór odbył liczne podróże zagraniczne. Koncertował w wielu krajach Europy. Nawiązał cenne kontakty z wieloma chórami i organizacjami kulturalnymi w całej Europie.
Stale współpracuje z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, gdzie ma swoją oficjalną siedzibę.
Zespół jest członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, współpracował z wieloma instytucjami kultury województwa pomorskiego, m.in. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, oraz Polską Filharmonią Bałtycką.
Repertuar zespołu obejmuje różne epoki: od średniowiecza po współczesność; muzykę religijną, świecką, artystyczne opracowania pieśni ludowych oraz negro spirituals.

5. Miejsko-Parafialny Chór Mieszany Schola Cantorum Maximilianum w Józefowie, dyr. Zbigniew Siekierzyński

Chór Mieszany Schola Cantorum Maximilianum w Józefowie, działający przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, istnieje od 1991 r. Liczy około 50 osób. Jego założycielem i dyrygentem jest Zbigniew Siekierzyński.
Zespół jest laureatem:
– Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”,
– Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
– Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,
– Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Kościelnych Caecilianum w Warszawie,
– Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” Gnieźnie
– Festiwalu Muzyki Sakralnej Musica Vera w Toruniu.
W 2013 r. i 2016 r. zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar i Barcelonie, zdobywając nagrody w kategorii utworów katalońskich oraz w kategorii utworów sakralnych. W 2014 r. chór wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid w Macedonii, a w 2019 r. – w Międzynarodowym  Konkursie Chóralnym w Rimini, zdobywając drugie miejsce w kategorii muzyki sakralnej.

Zespół szczególnie ceni sobie dwukrotny udział w liturgiach sprawowanych przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, a także uczestnictwo w Mszy Św. sprawowanej przez papieża Benedykta XVI w Warszawie w maju 2006 r.

6. Chór „Cantiamo Tutto” z Wrocławia, dyr. Sebastian Sikora

Chór powstał w listopadzie 2016 roku. Złożony z ludzi kochających muzykę i śpiew w różnym wieku. Od podstaw zaczynali swój warsztat wokalny i repertuarowy. Pomimo niedługiego stażu, zostali docenieni przez Radio Wrocław, gdzie w Plebiscycie Dolnośląskich Chórów „Top 5” zajęli 3 miejsce, a w ramach Plebiscytu „Zaśpiewali dla Niepodległej”, którego organizatorem było również Radio Wrocław – 2 miejsce.  Dyrygentem i dyrektorem artystycznym jest Sebastian Sikora, będący zarazem prezesem Stowarzyszenia „Kulturalny Koneser”, przy którym działa obecnie chór. Pasja do muzyki i chęć rozwoju to wizytówka chóru „Cantiamo Tutto”.

 • Złote pasmo podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Silesia Cantat” w Głogowie
 • I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” w Sieradzu
 • Brązowe pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie
 • Srebrne pasmo i II miejsce w kategorii chórów mieszanych podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Tykocinie
 • Srebrny Dyplom w kategorii Chóry Mieszane, Srebrny Dyplom w kategorii Open, podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej „Cantates Lublinensis” w Lublinie
 • II miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych podczas Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO LODZIENSIS

7. Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, dyr. Ks. Stanisław Adamczyk, Marcin Skoczek

Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai” powstał w 2016 roku w Bochni z inicjatywy księdza dyrygenta Stanisława Adamczyka. Zespół w całości składa się z byłych już członków bocheńskiego Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Sancti Nicolai”. Męski zespół, jak mówią sami chórzyści, powstał z pasji do śpiewu zaszczepionej w dzieciństwie i latach młodzieńczych. Celem zespołu jest promowanie kultury muzycznej, a przede wszystkim śpiewu liturgicznego. Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai”, obok księdza dyrygenta Stanisława prowadzi Marcin Skoczek. Zespół ma już na swoim koncie liczne koncerty w kraju.

8. Chór Mieszany Miasta Šternberk/Czechy, dyr. Tomáš Nikl, Lucie Brázdová

The non-professional Šternberk Mixed Choir was founded in 1974. Five different conductors have led the choir in succession since then. Tomáš Nikl became the sixth one in 2008 and has been a conductor ever since. In 2011 Lucie Brázdová joined the choir and also became the choir´s conductor, together with Tomáš.

Šternberk Choir has been significantly contributing towards cultural and community life in Šternberk during its entire existence. We regularly perform at opening days of various art exhibitions or during public holidays´ celebrations. Each year the choir sings a series of Christmas carols during Advent at Šternberk´s Main Square. You can also hear the choir sing during the traditional Czech Christmas Mass of Jakub Jan Ryba and St. Hubert’s Mass in the local church as well as in other towns. The choir is often accompanied by the student brass orchestra Harmonie Šternberk, the holder of many international awards.

9. Chór „Con Grazia” z Czastar, dyr. Sebastian Sikora

Chór „Con Grazia” powstał w 2015 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach. Początkowo był chórem żeńskim, liczącym tylko 9 Pań. W obecnym składzie mieszanym – 35 osób działają od października 2017 roku. Wspierany w swojej działalności przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru jest Sebastian Sikora. Realizują bardzo różnorodny repertuar, od utworów ludowych, przez rozrywkowe po patriotyczne i sakralne. Pomimo niedużego stażu mogą pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym:

 • I miejsce w kategorii chórów podczas Senioraliów Regionu Wieruszowskiego (listopad 2018)
 • III miejsce w kat. chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych podczas XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis” w Łodzi (listopad 2018)
 • Dwa brązowe pasma podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Cantantes Lublinensis” w Lublinie (listopad 2018)
 • Srebrne Pasmo podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie (październik 2018)
 • III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” w Sieradzu ( październik 2018)
 • Brązowe Pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie (październik 2018)
 • Złote Pasmo i I miejsce w kategorii chórów mieszanych w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym w Wejherowie (maj 2018),
 • Srebrne Pasmo oraz II miejsce w kategorii chórów senioralnych w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym w Tykocinie (maj 2018)
 • II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Przystanek 60+” w Łodzi (luty 2018),
 • I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii chóry i zespoły wokalne w Łodzi (grudzień 2017),
 • I miejsce w kategorii chórów podczas Senioraliów Regionu Wieruszowskiego (listopad 2016)

10. Chór Dziecięcy „Kamerton”, Lida/Białoruś dyr. Swietłana Bojko

Chór jest stałym uczestnikiem wielu międzynarodowych festiwali: międzynarodowy konkurs „Cantu Gaudeamus” (Białystok) -1 miejsce w 2017 roku, międzynarodowy konkurs Pasji muzyki (Szczecin)-1 miejsce, międzynarodowy konkurs „Złota taśma Шальчи”-(Litwa)-2 miejsce w 2017 roku , wojewódzki konkurs „Ptak” 1 miejsce 2019 rok.

11. Chór Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Prof. Edmunda Kajdasza „Cantores Minores” z Trzebnicy, dyr. Beata Krzenciessa

Chór Cantores Minores Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy działa od września 2016 roku. Od początku istnienia chóru jego dyrygentem jest Beata Krzenciessa. Zespół poza uświetnianiem uroczystości szkolnych i gminnych współpracuje również z różnymi instytucjami kultury, kościołami oraz Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Do ich osiągnięć należą:

– Złoty dyplom podczas X Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto w Ostrowie Wielkopolskim

– Grand Prix XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Żarowie

– I miejsce podczas II Milickiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

– I miejsce II Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów


LISTA CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA V MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA:

1. Chór Dziecięcy „Kamerton”, Lida/Białoruś
Dyr. Swietłana Bojko

2. Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai” , Bochnia
Dyr. Ks. Stanisław Adamczyk, Marcin Skoczek

3. Chór „Con Grazia”, Czastary
Dyr. Sebastian Sikora

4. Chór „Cantiamo Tutto”, Wrocław
Dyr: Sebastian Sikora

5. Towarzystwo Śpiewacze „Lira” , Pniewy
Dyr. Urszula Grzęda

6. Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”, Wejherowo
Dyr. Tomasz Chyła

7. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
Dyr. Jan Borowski

8. Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego, Lublin
Dyr. Monika Mielko-Remiszewska

9. Chór Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Prof. Edmunda Kajdasza „Cantores Minores”, Trzebnica
Dyr. Beata Krzenciessa

10. Chór Kameralny przy Uniwersytecie Ekonomicznym, Wrocław
Dyr. Anna Grabowska-Borys

11. Miejsko-Parafialny Chór „ Schola Cantorum Maximilianum”, Józefów
Dyr. Zbigniew Siekierzyński

12. Pěvecký Sbor Šternberk/ Czechy,
Dyr. Tomáš Nikl, Lucie Brázdová

 

SZANOWNI PAŃSTWO!  DO 30 WRZEŚNIA 2019 PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

CELE FESTIWALU
– kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną
– promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
– wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych
– popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok
– promocja współczesnej literatury chóralnej
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– konfrontacja badań naukowych i artystycznych

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRALNEGO IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Termin: 6 -7 grudnia 2019

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

Regulamin konkursu:

1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego 15 do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu), w przypadku chórów seniorów czas 12-15 min. (z wejściem i zejściem zespołu). Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.

2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych
a cappella zróżnicowanych stylistycznie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu (partia zapisanego w partyturze).

3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna
w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne, jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.

4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną, finansową nagrodą jury.

5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.

6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

7. Główne kryteria oceny:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu
– dobór repertuaru i dramaturgia
– artykulacja słowna i muzyczna
– ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania
– walory brzmieniowe, emisja głosu
– intonacja

8. Kategorie konkursowe:
• chóry dziecięce (do lat 15)*
• chóry młodzieżowe (między 15 a 19 rokiem życia)*
• chóry akademickie
• chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
• chóry kameralne (od 12 do 24 osób)
• chóry mieszane
• chóry seniorów (powyżej 55 roku życia)*

*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.

9. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w dniu 7 grudnia 2019 r. Zespoły zobowiązane są do przygotowania dwóch tradycyjnych utworów cieszyńskich „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo”, które zostaną wspólnie wykonane podczas Koncertu Galowego. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie www.festiwalswider.us.edu.pl

10. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w Koncercie Laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

12. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal

13. Dyrygenci zespołów konkursowych są zwolnienie z opłaty uczestnictwa w warsztatach dla dyrygentów. Członkowie chórów konkursowych wnoszą jednorazową opłatę 20 zł. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne.

Nagrody:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.

Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu

Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.

Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy Kategorii.

NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem
Cieszyńskim
– za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem

Nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.

Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszta uczestnictwa:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.

2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS

W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 15 września 2019 r.

2. Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 6/7 grudnia 2019 lub 7/8 grudnia 2019 dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 350 km.

3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 40 – 50 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.

4. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 12-15 PLN dla jednej osoby, obiad: 12-15 PLN, kolacja 15 PLN

Terminy:

1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 30 września 2019 r.

2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 5 października  2019 r.

3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 10 października 2019 r. na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl

4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 25 listopada 2019 r. na adres:
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.

KONTAKT:

BIURO ORGANIZACYJNE
V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI
IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN

www.festiwalswider.us.edu.pl
festiwalswider@us.edu.pl

dr hab. Izabella Zielecka Panek prof. UŚ – DYREKTOR FESTIWALU
Tel. +48 603635800
izabella.zielecka-panek@us.edu.pl

dr Maria Zuber – DYREKTOR ORGANIZACYJNY FESTIWALU
Tel.+48 606356440
mariazuber1@wp.pl


IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Cieszyn, 23-24.11.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA W CIESZYNIE
Cieszyn, 24.11.2018

Jury w składzie:
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – / Akademia Muzyczna w Łodzi / Polska
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – / Uniwersytet Śląski w Katowicach /Polska
dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc- / Uniwersytet Śląski w Katowicach /Polska
prof. Emmanuel de Leon / University of the Philippines Diliman College of Music / Manila, Filipiny/

Po wysłuchaniu 20 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie i Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy Jury postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia:

NAGRODĘ SPECJALNĄ PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR, za kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego wśród młodzieży szkolnej otrzymał
CHÓR „CON PASSIONE” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47, LUBLIN, DYRYGENT: IWONA MATYSIEWICZ

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR za kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego otrzymuje
CHÓR MIESZANY „HASŁO”, POZNAŃ, DYRYGENT: KATERYNA CISZAK

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim – nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał
CHÓR „CANTO” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1, ŚWIDNIK, DYRYGENT: EWA BIENIEK

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego folklorem – nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał
CHÓR KAMERALNY „NADZIEJA”, NAKŁO NAD NOTECIĄ, DYRYGENT: MICHAŁ GACKA

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnymNAGRODĘ pieniężną 2000 zł ufundowaną przez JE Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca otrzymał
CHÓR „FEICHTINUM” AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO, WROCŁAW , DYRYGENT: ARTUR WRÓBEL

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymał
ZESPÓŁ WOKALNY ART’N’VOICES, WEJHEROWO, DYRYGENT: ANNA ROCŁAWSKA-MUSIALCZYK, TOMASZ CHYŁA 

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra – statuetkę oraz dwie nagrody pieniężne (3000 zł): nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Fundację Profesora Józefa Świdra otrzymał
THE FEMALE CHOIR OF KIEV GLIER INSTITUTE OF MUSIC, KIJÓW/UKRAINA  DYRYGENT: GALINA GORBATENKO

KATEGORIA CHÓRY DZIECIĘCE

 • Chór „Dmuchawce”, Karczmiska, dyrygent: Anżela Kwiatkowska, 79 pkt – BRĄZOWY DYPLOM 
 • Chór „Con Passione” Szkoła Podstawowa nr 47, Lublin, dyrygent: Iwona Matysiewicz, 89 pkt – SREBRNY DYPLOM i TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY DZIECIĘCE

KATEGORIA CHÓRY MŁODZIEŻOWE

 • Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała, dyrygent: Marcin Pollak, 75 pkt – BRĄZOWY DYPLOM
 • Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2, Świerklany, dyrygent: Maria Skrobol, 79 pkt – BRĄZOWY DYPLOM
 • Chór „Canzonetta” przy Szkole Podstawowej w Strumieniu, dyrygent: Agnieszka Gawron-Gaszczyk, 88 pkt – SREBRNY DYPLOM
 • Chór „Canto” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Świdnik, dyrygent: Ewa Bieniek, 94 pkt – ZŁOTY DYPLOM – TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY MŁODZIEŻOWE

KATEGORIA CHÓRY MIESZANE

 • Chór „Vox Animae”, Chrzanów, dyrygent: Karolina Czura, 77 pkt – BRĄZOWY DYPLOM
 • Chór „Slavica Musa”, Knurów, dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik 87 pkt – SREBRNY DYPLOM
 • Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Wejherowo, dyrygent: Aleksandra Janus 91 pkt – ZŁOTY DYPLOM, TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY MIESZANE

KATEGORIA CHÓRY JEDNORODNE

 • Chór Żeński Cantantes Angelicus, Rabka-Zdrój, dyrygent: Kinga Brandys-Wójciak, 87 pkt – SREBRNY DYPLOM
 • The Female Choir of Kiev Glier Institute of Music, Kijów/Ukraina, dyrygent: Galina Gorbatenko 97 pkt – ZŁOTY DYPLOM, TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY JEDNORODNE

KATEGORIA CHÓRÓW SENIORÓW

 • Chór Mieszany „Bel Canto”, Dopiewo, dyrygent: Elżbieta Węgielewska 63 pkt – BRĄZOWY DYPLOM
 • Chór Mieszany „Hasło”, Poznań, dyrygent: Kateryna Ciszak 85 pkt – SREBRNY DYPLOM, TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY SENIORÓW

KATEGORIA CHÓRY AKADEMICKIE

 • Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole, dyrygent: Ludmiła Zawadzka, 80 pkt – BRĄZOWY DYPLOM
 • Academic Choir Students Cultural Center University of Nis, Nis/Serbia, dyrygent: Zoran Stanisavljevic 89 pkt – SREBRNY DYPLOM
 • Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań, dyrygent: Przemysław Pałka, 91 pkt – ZŁOTY DYPLOM
 • Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Kraków, dyrygent: Włodzimierz Siedlik, 92 pkt – ZŁOTY DYPLOM
 • Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Wrocław, dyrygent: Artur Wróbel. 96 pkt – ZŁOTY DYPLOM, TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY AKADEMICKIE

KATEGORIA CHÓRY KAMERALNE

 • Chór Kameralny „Nadzieja”, Nakło nad Notecią, dyrygent: Michał Gacka, 93 pkt – ZŁOTY DYPLOM
 • Zespół Wokalny „Art’N’Voices, Wejherowo dyrygent: Anna Rocławska-Musialczyk, Tomasz Chyła 98 pkt ZŁOTY DYPLOM, TYTUŁ ZWYCIĘZCY W KAT. CHÓRY KAMERALNE

GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA, A TAKŻE STATUETKĘ GRAND PRIX JÓŻEF ŚWIDER UFUNDOWANĄ PRZEZ RODZINĘ PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA OTRZYMAŁ

ZESPÓŁ WOKALNY ART’N’VOICES, WEJHEROWO,
DYRYGENT: ANNA ROCŁAWSKA-MUSIALCZYK, TOMASZ CHYŁA 

 

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki.
Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.


JURY KONKURSU CHÓRÓW IV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna w Łodzi/Polska
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
prof. Emmanuel de Leon – University of  the Philippines Diliman College of Music / Manila, Filipiny/
dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

próby akustyczne 2018

TURY OBIADOWE

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

PIĄTEK, 23.11.2018
SALA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ IM. JANINY MARCINKOWEJ
CIESZYN, UL. STARY RYNEK 4

19.00 – 19.20 Chór „Canzonetta” przy Szkole Podstawowej w Strumieniu, dyrygent: Agnieszka Gawron-Gaszczyk, Tamara Nowok
19.20 – 19.40 Chór Mieszany „Hasło”, Poznań, dyrygent: Kateryna Ciszak
19.40 – 20.00 Chór Mieszany „Bel Canto”, Dopiewo, dyrygent: Elżbieta Węgielewska
20.00 – 20.20 Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole, dyrygent: Ludmiła Zawadzka

SOBOTA, 24.11.2018
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”
CIESZYN, RYNEK 12

9.00 – 9.20 Chór „Con Passione” Szkoła Podstawowa nr 47, Lublin,  dyrygent: Iwona Matysiewicz
9.20 – 9.40 Chór „Dmuchawce”, Karczmiska, dyrygent: Anżela Kwiatkowska
9.40 – 10.00 Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2, Świerklany, dyrygent: Maria Skrobol
10.00 – 10.20 Chór „Canto” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Świdnik, dyrygent: Ewa Bieniek
10.20 – 10.40 Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała, dyrygent: Marcin Pollak
10.40 – 11.00 Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego, Białystok, dyrygent: Anna Olszewska
11.00 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.20 Cantantes Angelicus, Rabka-Zdrój, dyrygent: Kinga Brandys-Wójciak
12.20 – 12.50 Academic Choir StudentsCultural Center University of Nis, Nis/Serbia, dyrygent: Zoran Stanisavljevic
12.50 – 13.10 Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań, dyrygent: Przemysław Pałka
13.10 – 13.30 Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Wrocław, dyrygent: Artur Wróbel
13.30 – 13.50 Psalmodia Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Kraków, dyrygent: Włodzimierz Siedlik
13.50 – 14.10 The Female choir of Kiev Glier Institute of Music, Kijów/Ukraina, dyrygent: Galina Gorbatenko
14.10 – 15.00 PRZERWA
15.00 – 15.20 Chór Kameralny „Vox Animae”, Chrzanów, dyrygent: Karolina Czura
15.20 – 15.40 Zespół wokalny „Art’N’Voices, Wejherowo dyrygent: Anna Rocławska-Musialczyk, Tomasz Chyła
15.40 – 16.00 Chór Kameralny „Slavica Musa”, Knurów, dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik
16.00 – 16.20 Chór Kameralny „Nadzieja”, Nakło nad Notecią, dyrygent: Michał Gacka
16.20 – 16.40 Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Wejherowo, dyrygent: Aleksandra Janus

KONCERT GALOWY POŁĄCZONY Z KONCERTEM LAUREATÓW ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 24.11.2018 O GODZINIE 18.30 W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE


LISTA CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
NA IV MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

1. The Female choir of Kiev Glier Institute of Music Kijów/Ukraina
Dyrygent: Galina Gorbatenko
2. Academic Choir Students Cultural Center University of Nis/Serbia
Dyrygent: Zoran Stanisavljevic
3. Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego, Białystok
Dyrygent: Anna Olszewska
4. Chór Kameralny „Nadzieja”, Nakło nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka
5. Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Dyrygent: Przemysław Pałka
6. Chór Kameralny „Slavica Musa”, Knurów
Dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik
7. Chór Kameralny „Art’N’Voices, Wejherowo
Dyrygent: Anna Rocławska-Musialczyk, Tomasz Chyła
8. Psalmodia Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Kraków
Dyrygent: Włodzimierz Siedlik
9. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Marcin Pollak
10. Chór „Canto” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Świdnik
Dyrygent: Ewa Bieniek
11. Chór „Con Passione” przy Szkole Podstawowej nr 47, Lublin
Dyrygent: Iwona Matysiewicz
12. Chór Kameralny „Vox Animae”, Chrzanów
Dyrygent: Karolina Czura
13. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Zawadzka
14. Chór „Dmuchawce” przy Zespole Szkół,  Karczmiska
Dyrygent: Anżela Kwiatkowska
15. Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2,  Świerklany
Dyrygent: Maria Skrobol
16. Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Wejherowo
Dyrygent: Aleksandra Janus
17. Chór Mieszany „Bel Canto”, Dopiewo
Dyrygent: Elżbieta Węgielewska
18. Chór Mieszany „Hasło”, Poznań
Dyrygent: Kateryna Ciszak
19. Chór Żeński Cantantes Angelicus, Rabka-Zdrój
Dyrygent: Kinga Brandys-Wójciak
20. Chór „Canzonetta” przy Szkoły Podstawowej w Strumieniu, Strumień
Dyrygent: Agnieszka Gawron-Gaszczyk, Tamara Nowok
21. Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Dyrygent Artur Wróbel

1. The Female choir of Kiev Glier Institute of Music Kijów/Ukraina
Dyrygent: Galina Gorbatenko

  Chór żeński Instytutu Muzycznego R. Glier w Kijowie to znany chór, który zyskał popularność dzięki ciągłemu doskonaleniu poziomu artystycznego. Chór powstał w 1985 roku z inicjatywy Galiny Gorbatenko, która do tej pory jest jego dyrektorem artystycznym. Chór składa się ze studentów chóru dyrygentury, przyszłych chórmistrzów dziecięcych, amatorskich i zawodowych zespołów. To w tym chórze otrzymują pierwsze praktyczne umiejętności i samodzielnie przygotowują programu do egzaminu dyplomowego z dyrygentury.
Chór żeński jest stałym uczestnikiem prestiżowych festiwali i wydarzeń artystycznych Ukrainy, występując w najlepszych salach koncertowych i kościołach.
Przez cały czas swojej działalności chór żeński przyjaźni się i współpracuje ze znanymi ukraińskimi kompozytorami, których wiele kompozycji prawykonuje na dorocznym ukraińskim festiwalu „Premiery sezonu”.
Chór czuje się pewnie w różnych stylach i kierunkach w muzyce chóralnej, wykonując muzykę renesansu, klasycyzmu, romantyzmu, a także aranżacje ukraińskiej muzyki ludowej i muzyki współczesnej.
Przez lata swojego istnienia chór prezentował również swoje dzieła na festiwalach i konkursach w Bułgarii, Rosji, na Węgrzech, we Francji, Islandii, Portugalii i innych krajach, wykonując około 350 solowych występów, zdobywając poparcie społeczne i pozytywne opinie prasy.
Chór żeński jest zwycięzcą międzynarodowych konkursów:
1994 – Debreczyn, Węgry, nagroda I;
1995 – Marktoberdorf, Niemcy, I nagroda;
1996 – Tolosa, Hiszpania, I nagroda;
2000 – Tolosa, Hiszpania, Grand Prix;
2001 – Debrecen, Węgry, Grand Prix;
2004 – Tolosa, Hiszpania, II nagroda;
2005 – Euroradio Choral Competition, III nagroda;
2011 – Marktoberdorf, Niemcy, I nagroda;
2014 – Tolosa, Hiszpania, Gran Prix.
2015 – Tours, Francja – Dyplom za udział w 27. Grand Prix Europy za śpiew chóralny.

Galina Gorbatenko jest znanym ukraińskim dyrygentem chóralnym, profesorem Wydziału Sztuk Performatywnych w Instytucie Muzyki Kyiv Glier. Po ukończeniu Państwowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego pracowała ponad pięć dekad w chórach dziecięcym, edukacyjnym, amatorskim i zawodowym w Kijowie.
Od 1976 roku Galina kieruje własną klasą dyrygentury chóralnej w Instytucie Muzycznym w Kijowie. Wielu jej utalentowanych studentów stało się laureatami prestiżowych międzynarodowych konkursów, jednocześnie kontynuując udaną pracę w chórach zawodowych i instytucjach edukacyjnych na Ukrainie.
W 1985 roku stworzyła chór żeński, w skład którego wchodzą studenci wydziału dyrygentury chóralnej, przyszli dyrygenci. Galina z dużym zaangażowaniem przekazuje swoje wielkie doświadczenie młodym dyrygentom, dzieląc się swoją wiedzą podczas różnych kursów mistrzowskich i licznych warsztatów dotyczących pracy z chórem i technik dyrygentury, odbywających się zarówno na Ukrainie, jak i za granicą (Polska, Niemcy, Holandia, Estonia i Rosja).
Galina Gorbatenko uważa, że ​​wiodącym kierunkiem w jej twórczości jest ciągły rozwój umiejętności artystycznych, ścisła współpraca ze współczesnymi ukraińskimi kompozytorami, a co najważniejsze – popularyzacja i rozwój ukraińskiej sztuki chóralnej.

 

2. Academic Choir Students Cultural Center University of Nis/Serbia
Dyrygent: Zoran Stanisavljevic

 Akademicki Chór Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu w Niš powstał w 1972 r. Przez wiele lat Chór z powodzeniem występował w całej Serbii, byłej Jugosławii i Europie, pod przewodnictwem MA Milorada Veljkovicia i Slobodana Dejanovicia. Od listopada 2012 r. Mgr Zoran Stanisavljević, profesor nadzwyczajny Wydziału Sztuki w Niszu, zostaje dyrygentem
i dyrektorem artystycznym Chóru.

Chór Akademicki istnieje nieprzerwanie od 44 lat, a jego długowieczność i sukces zawdzięczają znakomitym dyrygentom i artystom, którzy nim kierowali oraz znakomitym i zaangażowanym śpiewakom, którzy utrzymywali je przez te wszystkie lata. Tym, co wyróżnia Akademicki Chór SKC, jest jego repertuar nastawiony na arcydzieła krajowej i międzynarodowej literatury chóralnej, a także artystyczne wyrafinowanie i wysoki zakres interpretacyjny. W repertuarze Chóru znajdują się utwory wszystkich epok i stylów, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych dzieł współczesnych autorów i współczesnej literatury chóralnej. Wykonując program a capella i główne utwory wokalno-instrumentalne, Chór wyraźnie wyróżnia się swoją jakością i wyjątkowością.

Chór Akademicki to prawdziwa wartość w kulturze Miasta Niš i Serbii, co potwierdzają liczne udane koncerty i występy, nagrody, recenzje krytyków jury i nagrody publiczności. W ciągu wielu lat istnienia wielu śpiewaków i dyrygentów pozostawiło swój osobisty ślad. W ciągu tych lat było około 2.800 śpiewaków, a ich praca zespołowa była zasługą długiej i udanej tradycji Chóru Akademickiego. Chór zaznaczył swoją twórczość uczestnicząc w wielu prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy, Grecja, Macedonia, Francja, Ukraina, Rosja, Słowenia, Bułgaria, Włochy, Austria, Słowacja, Turcja, Polska), jak również zdobywając liczne nagrody. Oto niektóre z najważniejszych nagród:

• Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu „Chernomorski Sounds”, Bałczik, Bułgaria, 2016.

• Nagroda dla najlepszego chóru mieszanego na Międzynarodowym Festiwalu „Chernomorski Sounds”, Bałczik, Bułgaria, 2016.

• Pierwsza nagroda „Vojislav Ilić” za najlepszy wielki chór na festiwalu „Chóry wśród fresków”, Belgrad, 2013.

• Specjalne uznanie za wirtuozerię w wykonywaniu kompozycji i ogólne wrażenia, 7. MFK „Złota wróżka”, Prijedor, 2007.

• Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu „Zvučit Moskva” w Moskwie, Rosja, 2004.

• Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu w Jałcie na Ukrainie, 2003.

• Dwa złote medale i nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Made, Holandia, 1987.

Akademicki Chór z Serbii nagrał kilka projektów telewizyjnych i cztery płyty CD.

3. Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego, Białystok
Dyrygent: Anna Olszewska

 Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku powstał w październiku 2004 roku. Do września 2015 roku działał przy X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

W czasie swojej dotychczasowej działalności chór wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą (Litwa, Niemcy, Bośnia i Hercegowina, Białoruś). Chętnie uczestniczył w konkursach
i festiwalach muzycznych, w ostatnim roku szkolnym 2017/18 chór zdobył:

Grand Prix, Złoty Kamerton, Puchar MEN, Puchar i Nagrodę pieniężną MKiDN za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w kategorii oraz Puchar Federacji „Caecilianum” Oddział
w Bydgoszczy za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy,

Grand Prix, Nagrodę Jury Studenckiego, Złote Pasmo, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego, Nagrodę dla najlepszego chóru jednorodnego, Nagrodę dla najlepszego dyrygenta w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu,

II miejsce, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora współczesnego w International Championships „Lege Artis” 2018 (Tuzla, Bośnia i Hercegowina).

W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok i stylów muzycznych, a także wokalno-instrumentalne.

Od początku działalności chórem kieruje Anna Olszewska.

ANNA OLSZEWSKA

Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Con Spirito przy Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (dawniej Chóru Kameralnego WSAP) oraz Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Kieruje również Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Scholą Cantorum Bialostociensis. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą, koncertują zarówno z repertuarem a cappella, jak i wokalno-instrumentalnym.

4. Chór Kameralny „Nadzieja”, Nakło nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

 Chór „Nadzieja” powstał pod koniec 2005 roku przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią z inicjatywy Michała Gacka – dyrygenta chóru. Do dzisiaj większą część członków zespołu stanowią absolwenci tamtejszej szkoły. Od września 2009 chór działa przy Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego.

Największe osiągnięcia zespołu to:

★ GRAND PRIX na V Ohrid Choir Festival w Ochrydzie (Macedonia) – sierpień 2012

★ GRAND PRIX na IV Turnieju Chórów O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie – październik 2012

★ GRAND PRIX na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy – marzec 2013

★ GRAND PRIX na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu – czerwiec 2016

★ GRAND PRIX na II Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych SEDINA CANTAT w Szczecinie – listopad 2016

★ GRAND PRIX na IV Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie – kwiecień 2017

★ GRAND PRIX oraz statuetka „Via Domini” na XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie – marzec 2018

★ GRAND PRIX na Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych i Festiwalu chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczii (Bułgaria) – lipiec 2018

Ponadto:

❖ II miejsce na IV Konkursie Muzyki Sakralnej „Laudate Dominum” w Wilnie (Litwa) – lipiec 2013

❖ Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu „Modlitwa” Ks. Stanisława Ormińskiego na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii – październik 2013

❖ I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim (kategoria chóry kameralne) – listopad 2013

❖ I miejsce / Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonananie Utwóru Kompozytora Polskiego na I Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej (kategoria chóry kameralne)
w Szczecinie – kwiecień 2014

❖ I miejsce / Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu Współczesnego o Charakterze Klasycznym na I Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! – czerwiec 2014

❖ SREBRNE PASMO – Kategoria POP – chóry młodzieżowe – na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Canción Mediterranea” w Lloret de Mar (Hiszpania) – wrzesień 2014

❖ ZŁOTE PASMO i 3 miejsce – Kategoria SAKRALNA – chóry młodzieżowe – na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Canción Mediterranea” w Lloret de Mar (Hiszpania) – wrzesień 2014

❖ ZŁOTE PASMO / Nagroda posła na Sejm RP / Nagroda wojewody kujawsko-pomorskiego dla najlepszego chóru województwa na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” w Osiu – wrzesień 2014

❖ ZŁOTE PASMO / Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu o Tematyce Maryjnej / Dyplom za Wysoką Kulturę Brzmienia na IV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria”
w Chojnicach – maj 2015

❖ ZŁOTE PASMO / I miejsce / Nagroda marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla najlepszego chóru województwa na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” w Osiu – czerwiec 2015

❖ ZŁOTE PASMO / Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu Stanisława Moniuszki na II Bałtyckim Konkursie Chórów „Pomerania Cantat” – maj 2016

❖ I miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu – czerwiec 2016

❖ ZŁOTE PASMO na VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie – październik 2016

❖ I miejsce na I Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICA VERA w Toruniu – październik 2016

❖ I miejsce na II Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych SEDINA CANTAT w Szczecinie (kategoria zespoły wokalne) – listopad 2016

❖ ZŁOTE PASMO / Nagroda Specjalna Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy – marzec 2017

❖ ZŁOTE PASMO / Nagroda Specjalna za Najlepiej Wykonany Utwór o Tematyce Pasyjnej na IV Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie – kwiecień 2017

❖ ZŁOTE PASMO na III Bałtyckim Konkursie Chórów POMERANIA CANTAT w Koszalinie – czerwiec 2017

❖ I miejsce / Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (kategoria zespoły kameralne) – październik 2017

❖ I miejsce (najwyższa punktacja spośród wszystkich uczestników konkursu) na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku (kategoria chóry kameralne) – październik 2017

❖ I miejsce (najwyższa punktacja spośród wszystkich uczestników konkursu) na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku (kategoria chóry kameralne) – październik 2017

❖ NAGRODA SPECJALNA oraz statuetka biskupia na XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej Szemudzie za najlepsze wykonanie utworu przewodniego festiwalu („Kyrie z Mszy XI”) – marzec 2018

❖ ZŁOTY DYPLOM, DYPLOM ZWYCIĘZCY KATEGORII (chóry mieszane) oraz NAGRODA SPECJALNA Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu im. Prof. Józefa Świdra na festiwalu Musica in Urbe w Bydgoszczy – kwiecień 2018

❖ ZŁOTA LONGA oraz Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu Maryjnego na Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej ARS LONGA w Poznaniu – czerwiec 2018

❖ ZŁOTY DYPLOM (Konkurs MUSICA SACRA) oraz SREBRNY DYPLOM (II miejsce – Konkurs Muzyki Współczesnej) na 53. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach – czerwiec 2018

❖ GWIAZDA KAMCZI na Konkursie GWIAZDY KAMCZI oraz Nagroda za Najlepsze Wykonanie Pracy Duchowej na Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych i Festiwalu chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczii (Bułgaria) – lipiec 2018.

Chór w roku 2009 zdobył Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także I miejsce, które wywalczył ponownie podczas zmagań w 2013 roku.

„Nadzieja” prowadzi działalność artystyczną na terenie kraju, jak i poza jego granicami, śpiewając koncerty okolicznościowe i charytatywne.

W repertuarze chóru znajdują się utwory klasyczne W.A. Mozarta, F. Chopina, A. Lottiego, G.G. Gorczyckiego, P. Łukaszewskiego, ale także utwory muzyki rozrywkowej m.in. The Cranberries – Zombie, czy też Raz Dwa Trzy – Trudno Nie Wierzyć w Nic, a także wiele innych kompozycji wywodzących się z różnych gatunków muzycznych.

Dyrygentem chóru „Nadzieja” jest Michał Gacka, który ukończył Wychowanie Muzyczne Wydziału Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (obecnie UKW
w Bydgoszczy). Nauczyciel muzyki i plastyki w Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia, także w Nakle. Organizator wielu koncertów
i wydarzeń muzycznych w regionie, m.in. I Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza. Michał Gacka jest nie tylko dyrygentem chóru „Nadzieja”, ale również chóru „Soli Deo”, z którym odnosi sukcesy na terenie kraju. Dyrygent jest także autorem niektórych aranżacji wykonywanych przez młodych muzyków.

Prowadząc chór Nadzieja Michał Gacka kilkukrotnie zdobył nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta:

❖ IV Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni – październik 2012
❖ I Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! – czerwiec 2014
❖ II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei” – czerwiec 2015
❖ Wyróżnienie dla dyrygenta, który ukształtował w chórze najlepszą kulturę brzmienia na II Ogólnopolskim Festiwalu „Pater Noster” w Strzepczu – czerwiec 2016.

 

5. Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Dyrygent: Przemysław Pałka

 Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu istnieje od 1959 roku. Założony przez doktora Jerzego Fischbacha, lekarza i dyrygenta w jednej osobie. Profesor Przemysław Pałka jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru od 1982 roku. Chór tworzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz innych wyższych uczelni miasta Poznania. Jest ważnym artystycznym elementem macierzystej uczelni, koncertując podczas licznych uroczystości akademickich. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta i kraju. Chór jest laureatem czołowych nagród i wyróżnień konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i Europie. Wśród zdobytych trofeów wyróżnić można: Pierwszą nagrodę na Balkan Folk Fest (2013 Bułgaria); Drugą nagrodę i nagrodę „Tomislav Zografski” na festiwalu w Ochrid (2014 Macedonia); Złote dyplomy w kategoriach Muzyka Sakralna, Pop, Folk na XIX Międzynarodowym Konkursie „Chorus Inside Croatia” (2015 Chorwacja); Srebrny dyplom w kategorii Muzyka Sakralna na X Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini (2016 Włochy); Złoty dyplom w kategorii Duże Chóry Mieszane na II Warszawskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. Do ostatnich sukcesów Zespołu należy zdobycie I-ego miejsca
w kategorii chóry akademickie na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster”, a także zdobycie Grand Prix oraz Pucharu Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki
w Gdańsku za najlepsze wykonanie pieśni o tematyce Pater Noster na tym samym festiwalu. We wrześniu 2017 roku Chór zajął I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Music and Sea” w Grecji, a w grudniu tego samego roku Srebrny Dyplom na VIII Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu występował także w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Włoszech, Szwecji, Niemczech i Holandii. Podczas swojej działalności artystycznej nagrał 5 płyt, z czego ostatnia została nagrana w 2015 roku.

6. Chór Kameralny „Slavica Musa”, Knurów
Dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik

 Chór Kameralny „SLAVICA MUSA” powstał w 1990 r. w Knurowie. Obecnie działa pod auspicjami knurowskiego Centrum Kultury, z pomocą którego stara się realizować swoje muzyczne plany. Chór jest inicjatorem i organizatorem Dni Muzyki Chóralnej, które organizowane są cyklicznie w Knurowie od 1992 roku.
W 2013 r. chór jako pierwszy w Polsce wykonał utwór współczesnego kompozytora Ola Gjeilo „Sunrise Mass – Symphonic Mass for Chorus and String Orchestra.
W marcu 2015r. wykonał w Knurowie „Requiem” W. A. Mozarta.
Za swoją działalność został uhonorowany „Laurem Knurowa” oraz nagrodą „Bene Meritus” Powiatu Gliwickiego. Ostatnie nagrody na konkursach i festiwalach:
• w styczniu 2012 roku II miejsce na „Tyskich Wieczorach Kolędowych”,
• w marcu 2013 roku Brązowy Dyplom na „VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej” w Bydgoszczy,
• w czerwcu 2014 Grand Prix i Puchar Metropolity Katowickiego abp Wiktora Skworca na V Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach.
• w styczniu 2015 III miejsce w kategorii chórów kameralnych w ramach „XXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika” w Będzinie
• w październiku 2015 Srebrny Dyplom w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej
• w listopadzie 2015 Brązowy Dyplom w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rybniku
• we wrześniu 2016r. wyróżnienie za stylowe wykonanie utworu muzyki dawnej na V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2016”
• w kwietniu 2017r. Grand Prix i Nagroda Specjalna za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy na V Konkursie Pieśni Chóralnej im Czesława Prudla w Lyskach.
• w styczniu 2018r. II miejsce na XVII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek

Dyrygent

Dyrygentem chóru jest dr Tomasz Paweł Sadownik – śpiewak i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu w Louisville (USA). Był dyrygentem Katedralnego Chóru Chłopięcego w Gliwicach oraz asystentem dyrygenta w Akademickim Zespole Muzycznym Politechniki Śląskiej. Obecnie jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie uczy śpiewu oraz prowadzi zespoły wokalne. Poza Chórem Kameralnym „Slavica Musa”, prowadzi również Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores”.
Jako solista kreował tytułowe partie w takich operach, jak „Gianni Schicchi” Pucciniego, „Don Giovanni” Mozarta, jak również Hrabiego w „Weselu Figara”, Papagena w „Czarodziejskim Flecie” i in. Wspólnie z Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską (sopran), Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Śląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Jana Borowskiego nagrał album „Paweł Łukaszewski – Missa de Maria a Magdala”, który uzyskał:
– nominację do nagrody „Fryderyki 2014” w dwóch kategoriach Muzyka Poważna: Album Roku Muzyka Współczesna i Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej,
– Orphée d’Or (Złoty Orfeusz) – Grand Prix du Disque Lyrique – Prix Hector Berlioz, najważniejsza francuska nagroda muzyczna za najlepsze nagranie muzyki sakralnej
– Choc de Classica – nagroda przyznana przez francuski magazyn muzyczny.
W 2015 r. Prezydent Miasta Gliwice przyznał mu I Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2014 r.

 

7. Chór Kameralny „Art’N’Voices, Wejherowo
Dyrygent: Anna Rocławska-Musialczyk, Tomasz Chyła

 Zespół Art’n’Voices powstał w grudniu 2010 roku w Wejherowie. Skupia młodych ludzi, których połączyła wspólna pasja śpiewania i realizowania własnych pomysłów muzycznych. Zespół wykonuje różnorodną muzykę, w swoim dorobku posiada również autorskie aranżacje. Repertuar Art’n’Voices obejmuje utwory sakralne, rozrywkowe i ludowe z różnych epok, od muzyki dawnej po współczesną. Oficjalną siedzibą Art’n’Voices jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

W 2013 roku zespół wydał debiutancką płytę zatytułowaną „Droga krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”, na której znajduje się czternaście utworów skomponowanych przez Annę Rocławską-Musiałczyk i Juliannę Styn do słów autorstwa ks. Przemysława Lewińskiego. Art’n’Voices wziął również udział w nagraniu dwóch płyt poświęconych twórczości regionalnego kompozytora Ottona Mieczysława Żukowskiego oraz Władysława Żeleńskiego.

Art’n’Voices występował m. in. z Maciejem Miecznikowskim, NeoQartetem oraz Zespołem Instrumentów Historycznych z Wrocławia. Uczestniczył także w ogólnopolskich warsztatach prowadzonych przez Philipa Lawsona – kompozytora i dyrygenta, byłego członka zespołu „The King’s Singers”.

Zespół posiada w swoim dorobku wiele nagród, w tym dziewięć Grand Prix, zdobytych na festiwalach i konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Art’n’Voices został m. in. laureatem:

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. S. Ormińskiego w Rumi w 2011 r. – pierwsze miejsce oraz wyróżnienia za najlepiej wykonany utwór religijny w języku kaszubskim;

XXI Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w 2013 r. – Grand Prix oraz wyróżnienia za najlepiej wykonany utwór z fortepianem oraz za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy;

I Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnej Muzyki Współczesnej „Music Everywhere” w Gdańsku w 2014 r. – Grand Prix oraz wyróżnienia za najlepiej wykonany utwór kompozytora gdańskiego, za najlepiej wykonany utwór rozrywkowy oraz za najlepiej wykonany utwór z elementami sonorystycznymi;

11 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” Sopot w 2015 r. –Grand Prix, wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór współczesnego kompozytora oraz nagroda dla najlepszego zespołu festiwalu (ogłoszona werdyktem doktorantów Akademii Muzycznej w Gdańsku).

Grand Prix V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „O Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie w 2016 r.

Ostatnim sukcesem zespołu jest zdobycie dwóch drugich miejsc na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Polifonico Guido di Arezzo” we Włoszech, w sierpniu 2017 r. Zespół zdobył dwa II miejsca w kategoriach: obowiązkowej i monograficznej. W maju br Art’n’Voices zdobyło I miejsce podczas 49. Turnieju Chóralnego „Legnica Cantat”, Grand Prix nieoficjalnego jury seminarium chórmistrzowskiego oraz Nagrodę PZCHiO za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. W lipcu br zespół odbył trasę koncertową po Prowansji we Francji.W skład zespołu wchodzą: soprany – Małogorzata Priebe, Maria Krueger, alty – Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł, tenory – Mateusz Warkusz, Szymon Duraj, basy – Tomasz Chyła, Filip Czajkowski.

 

8. Psalmodia
Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Kraków

Dyrygent: Włodzimierz Siedlik

  Chór Psalmodia powstał w 1988 roku przy Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie). Założycielem oraz dyrygentem zespołu jest nieprzerwanie od samego początku Włodzimierz Siedlik.
W swoim repertuarze chór posiada utwory kompozytorów polskich i zagranicznych wszystkich epok. W sposób szczególny pielęgnuje muzykę współczesnych kompozytorów polskich, do których należą m.in. Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Moniuszko, Romuald Twardowski, Józef Świder. Chór wykonuje zarówno dzieła a cappella, jak i utwory wokalno-instrumentalne.
Psalmodia od 30 lat bierze czynny udział w promowaniu Uczelni, miasta Krakowa oraz Polski. Swoim śpiewem uświetnia także uroczystości Kościoła. Zespół niejednokrotnie współpracował
z Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego, Capellą Cracoviensis oraz Telewizją Polską, występował na scenie razem ze sławami świata muzyki, m.in. z Andreą Bocellim. Chór aktywnie uczestniczy w konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Jest laureatem konkursów m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach, Hajnówce, Łodzi, Pińczowie, Myślenicach i Krakowie. Chór Psalmodia koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, odwiedzając takie kraje jak: Niemcy, Austrię, Czechy, Hiszpanię, Francję, Szwecję czy Brazylię. W 2014 w rocznicę 25-lecia działalności artystycznej chór odebrał: odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – nadaną przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską oraz odznakę „Honoris Gratia” – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Psalmodia ma na swoim koncie kilka wydawnictw płytowych, żeby wymienić najważniejsze: „Totus Tuus” – płyta poświęcona twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, na której znajduje się m.in. światowa premiera fonograficzna utworu „Pod Twoją Obronę” op. 56; „Stanisław Moniuszko” (wydawnictwo w ramach cyklu Polska Muzyka Chóralna) z utworami na chór, głosy solowe i organy; „Pater Noster – Otcze Nasz” – krążek poświęcony muzyce a capella Romualda Twardowskiego, na którym można usłyszeć kompozycje w języku łacińskim i cerkiewnosłowiańskim, znajduje się na nim m.in. „Magnificat” – utwór dedykowany zespołowi z okazji 25-lecia istnienia; wydawnictwo „Gloria, gloria in excelsis Deo” z kolędami i pastorałkami. Jesienią 2018 ukaże się najnowsza płyta z kompozycjami Józefa Świdra.
Od września 2008 chór jest członkiem Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. W lutym 2009 roku przy głównym zespole zostały utworzone chóry jednorodne: Krakowski Chór Żeński oraz Krakowski Chór Męski, które prowadzą własną działalność koncertową.

 

9. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Marcin Pollak

10. Chór „Canto” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Świdnik
Dyrygent: Ewa Bieniek

 Chór powstał w 1995 r. Dość prężnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach koncertowych w mieście, województwie, Polsce i Europie. W 2009 roku zdobył Puchar Kuratora Oświaty
w Lublinie w eliminacjach do Bydgoskiego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a capella oraz uzyskał tam wyróżnienie. W styczniu 2011 r wystąpił w Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie. W czerwcu 2012 roku wystąpił w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej CANTATE DEO w Rzeszowie. Uzyskał srebrny (2008r.) i dwanaście złotych dyplomów w wojewódzkich prezentacjach chórów w latach 2009-2018 w ramach programu Śpiewająca Polska. W 2013 r zajął I -wsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Puławach. W maju 2012 r. uzyskał Srebrny Dyplom II–gie miejsce, a w czerwcu 2013 i 2014 r Złoty Dyplom oraz Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych Cor Cantans w Lublinie. W kwietniu 2013 r. wystąpił wraz z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej w koncercie z cyklu Forum Lutosławskiego w Lublinie, a w październiku 2013 r koncertował wraz z nią na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Czterokrotnie zdobył Puchar Prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najwyższą punktacje w województwie w Wojewódzkim Konkursie Chórów „Śpiewająca Polska” w latach 2013-2017 r. W lipcu 2014 roku wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest w Kiten w Bułgarii i zajął tam drugie miejsce. W grudniu 2016 r. chór reprezentował Szkołę , Miasto i Region w Koncercie Finałowym Akademii Chóralnej Programu Śpiewająca Polska w Szczecinie. Tam wraz z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej wraz z dyrygent Ewą Strusińską i innymi chórami z Polski wykonał premierowo utwory z bajek W. Disneya.
W październiku 2016r. uzyskał Złoty Dyplom w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku, a w listopadzie 2017r. Złoty Dyplom na Ogólnopolskim Festiwali Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis w Lublinie. W sierpniu 2017 r zdobył drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Ohrydzie w Macedonii. Chór działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku a dyrygentem chóru jest absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie Ewa Bieniek.

11. Chór „Con Passione” przy Szkole Podstawowej nr 47, Lublin
Dyrygent: Iwona Matysiewicz

 Chór Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie powstał z inicjatywy Iwony Matysiewicz w 2006 r. Prowadzi aktywną działalność w środowisku lokalnym oraz bierze udział w konkursach
i festiwalach organizowanych na terenie Lublina, województwa i kraju. Najważniejsze sukcesy chóru to m.in.: I miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „…Niech popłynie nam z serca kolęda!” w Ślemieniu, II miejsce w Ogólnopolskim i Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu” w Łodzi , Srebrny Kamerton
w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella w Bydgoszczy, II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd w Będzinie, Złote Dyplomy w Wojewódzkich Konkursach Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Swiętnie.

 

12. Chór Kameralny „Vox Animae”, Chrzanów
Dyrygent: Karolina Czura

 Vox Animae to kameralny chór mieszany działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie, istniejący od 2005 roku. Przez lata swojej działalności zespół uświetniał msze święte
i uroczystości w Chrzanowie i okolicy, brał udział w lokalnych wydarzeniach artystycznych oraz zdobywał nagrody w konkursach: m. in. II miejsce na XIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Miechowie, wyróżnienie na X Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Żorach, Brązowa struna na XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę” w Niepołomicach, II miejsce na XI Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych w Chrzanowie, udział w prestiżowym VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Cracovia Cantans. W 2017 roku chór Vox Animae uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez Capellę Cracoviensis: przedstawieniu opery Dydona i Eneasz H. Purcella (w ramach festiwalu Opera Rara) oraz w wykonaniu Pasji wg św. Mateusza J. S. Bacha.
Od 2013 roku zespół prowadzi Karolina Czura.

 

13. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Zawadzka

 Powstał w 2007 roku, z inicjatywy obecnej dyrygentki LUDMIŁY WOCIAL-ZAWADZKIEJ. Od początku istnienia chór bierze czynny udział w życiu uczelni, miasta Opola i całego regiony opolskiego. Od dziesięciu lat chór występuje na Opolskim Rynku podczas odsłony gwiazd w Opolskiej Alei Gwiazd. Imprezy te odbywają się podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Młodzi wokaliści śpiewają najsłynniejsze piosenki znanych artystów w aranżacjach Radosława Wociala. W chórze śpiewają studenci i sympatycy Politechniki Opolskiej.

MIŁKA – to dyrygentka z pasją – uśmiechnięta i wesoła zaraża wszystkich pozytywną energią i pokazuje, że każdy może nauczyć się pięknie śpiewać. Ponadto – przy tworzeniu jakości śpiewu ACPO pracuje Joanna Dzumek, której chór zawdzięcza precyzję i dokładność wykonań.

Co jest najważniejsze dla chórzystów? – oczywiście oprócz możliwości przebywania w grupie przyjaźnie nastawionych, pozytywnie zakręconych ludzi… Chór – to miejsce gdzie można TWORZYĆ WSPÓŁBRZMIENIA, tu każdy jest ważny, a jego głos i emocje są istotną częścią muzycznej konstelacji.

Do osiągnięć chóru w roku akademickim 2017/2018 należą:

2017 – „Srebrne pasmo” w kategorii chór mieszany na IV Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere
2017 – „Brązowe pasmo” w kategorii chór rozrywkowy na IV Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere
2018 – III miejsce w XXVII Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”
2018 – „Srebrna Struna” podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów w Niepołomicach
2018 – II miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”.

14. Chór „Dmuchawce” przy Zespole Szkół,  Karczmiska
Dyrygent: Anżela Kwiatkowska

 Chór szkolny DMUCHAWCE w tym roku obchodzi 20-lecie działalności, dzieci śpiewają od 1998 r. w ciągle zmieniającym się składzie. Od 12 lat chór uczestniczy
w Projekcie Ogólnopolskim Rozwoju Chórów Szkolnych Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w swoim dorobku artystycznym podczas konkursów organizowanych z ramienia programu ma dyplomy złote , srebrne, oraz brązowe. W ostatnich lata 2017/2018 chór zdobył:
złoty oraz brązowy dyplom podczas Wojewódzkich przeglądów chórów szkolnych,
III miejsce w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach,
III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach,
II miejsce w Przeglądzie regionalnym kolęd i pastorałek „Szczodraki2018”,
uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu (Kaszuby),
jest laureatem I miejsca w Konkursie Pieśni Patriotycznych.

15. Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2,  Świerklany
Dyrygent: Maria Skrobol

 Chór Gaudeo powstał w 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach. Do 2006 r. wraz z reformą oświaty zmieniał swoje kształty. Od tego roku do dzisiaj działa jako chór międzyszkolny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Świerklanach.

Założycielem i dyrygentem chóru jest Maria Skrobol, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie

Zespół chętnie bierze udział w różnych wydarzeniach muzycznych. Ma na swoim koncie kilka znaczących sukcesów, m.in.:
– I miejsce w II Wojewódzkim Festiwalu Chórów Szkolnych w Częstochowie
– Srebrny medal w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Święto Pieśni” w Ołomuńcu
– Złoty dyplom i Nagrodę Specjalną w kategorii chóry dziecięce w III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie
– Srebrny kamerton w XXVIII i XXIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy
-Złoty Laur i Puchar Prezydenta Miasta Katowic w Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O, Solutaris Hostia”w Katowicach
– I miejsce w XVII „Tyskich Wieczorach Kolędowych”
– Grand Prix oraz statuetkę „Złotego Szczyglika” w XXII Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”
– Złote Pasmo oraz Nagrodę Specjalną w Przeglądzie Chórów ACh Regionu Śląsk w 2015 i 2018 r.
-I miejsce oraz Nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Pracy Pozaszkolnej im. A. Kamieńskiego w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej „Karolinka”2016
-I miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej w Knurowie

Chór po raz czwarty bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Akademia Chóralna Śpiewająca Polska pod patronatem Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Trzykrotnie znalazł się
w gronie najlepszych chórów projektu, uczestnicząc w jego koncertach finałowych: w 2015 roku „Piosenki Walta Disneya” w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie w 2017 roku koncert pt.„Moniuszko śpiewany inaczej” w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz w tym roku „Zagrajmy w muzykę” w Filharmonii Wrocławskiej
im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Chór wziął także udział w nagraniach suity Jana Krutula „Zagrajmy w muzykę”.

16. Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Wejherowo
Dyrygent: Aleksandra Janus

 Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” powstał w grudniu 2011 roku, a jego nazwa oznacza „muzykujących przyjaciół”. Dyrygentem oraz współzałożycielem chóru jest Aleksandra Janus – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Zbigniewa Bruny oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. W skład zespołu wchodzą osoby różnych profesji, których łączy wspólna pasja, czyli miłość do muzyki i śpiewania. Zespół spotyka się na próbach w Filharmonii Kaszubskiej
w Wejherowie, prowadzi aktywną działalność koncertową w regionie, a raz w miesiącu daje oprawę mszy św. w kościele pw. św. Trójcy w Wejherowie.
Chór „Camerata Musicale” ma na swoim koncie dwie nagrody Grand Prix oraz 6 Złotych Pasm zdobytych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. W ostatnim czasie Chór „Camerata Musicale” zdobył m.in.: Złote Pasmo „III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Mundus Cantat w Gdańsku”, Złote Pasmo i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych „Sedina Cantat” w Szczecinie, Srebrne Pasmo XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, a w 2018 roku II miejsce w kategorii chórów działających przy instytucjach kultury „XII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej” w Szemudzie oraz Złote Pasmo „I Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego Musica in Urbe” w Bydgoszczy. Jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnim czasie było wspólne wykonanie kolęd z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej podczas koncertu, który odbył się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Członkowie chóru wywodzą się z różnych środowisk zawodowych Wejherowa, każdy z nich wnosi do zespołu własne uzdolnienia, umiejętności. Chór współpracował m.in. z Cezarym Paciorkiem, Maciejem Sikałą, Weroniką Korthals, Arturem Sychowskim, a także Orkiestrą Wojskową w Toruniu, Orkiestrą MOSG w Gdańsku, zespołem „Fucus”, Orkiestrą Cymbałową oraz Bałałajkową z Mińska, Zespołem Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”, Chórem Sceny Muzycznej „Gdańsk”, Chórem Kameralnym ZUT w Szczecinie oraz Chórem „Iuventus Cantat”
z Sombora (Serbia).

Chór wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Wejherowskim Centrum Kultury organizuje „Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+”, który odbywa się co dwa lata w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

Repertuar Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerata Musicale” obejmuje utwory religijne oraz świeckie różnych epok – od średniowiecza do współczesności, szczególne miejsce zajmuje w nim sakralna muzyka a cappella kompozytorów polskich, a także muzyka ludowa z różnych regionów Polski, wśród której największe znaczenie ma muzyka kaszubska.

17. Chór Mieszany „Bel Canto”, Dopiewo
Dyrygent: Elżbieta Węgielewska

Chór Bel Canto Gminy Dopiewo powstał na początku 2004 r. przy Urzędzie Gminy Dopiewo. Od 2008 r. jest stowarzyszeniem. Aktualnie liczy 30 członków, ale przez jego szeregi na przestrzeni kilkunastu lat przewinęło się kilkadziesiąt śpiewaczek i śpiewaków – głównie mieszkańców Gminy Dopiewo.

Spotkanie założycielskie Chóru, odbyło się w grudniu 2003 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Jego inicjatorem był późniejszy prezes Stowarzyszenia Jan Adam Wasielewski, a uczestniczyli w nim także ówczesny Wójt Gminy Dopiewo – Andrzej Strażyński i dyrygentka chóru Elżbieta Węgielewska.

Dopiewskie „Bel Canto” śpiewa pieśni patriotyczne, ludowe, kościelne, i okolicznościowe, a przede wszystkim utwory klasyczne na 4 głosy: soprany, alty, tenory i basy.

Chórzyści rozpoczęli wspólne śpiewanie od kolęd i pieśni religijnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej „Bel Canto” zaakcentowało występem w Dopiewie, śpiewając m.in. „Odę do radości”. Spośród innych występów wymienić należy Gminne Dożynki w Dopiewie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uroczystości kościelne, patriotyczne, okolicznościowe i rozrywkowe, organizując m.in. „Koncerty Przyjaźni”, „”Koncerty Bogu i Ojczyźnie Śpiewajmy”, „Koncerty Kolęd”, „Koncerty Karnawałowe” i „Podwieczorki przy mikrofonie”.

Podsumowaniem pierwszej rocznicy był udział w „VI Powiatowym Kolędowaniu”, które odbyło się w kościele w Buku 31.01.2005 r. Z kolei drugą rocznicę uczcił 5 stycznia „Koncertem Noworocznym dla Mieszkańców Gminy Dopiewo”, w którym śpiewacy wystąpili z „Kapelą Zamku Rydzyńskiego”. Od tego czasu wspólne muzykowanie z innymi zespołami stało się tradycją.

Od kilkunastu lat Chór oprawia wokalnie liczne wydarzenia w Gminie Dopiewo, ma na koncie liczne koncerty w różnych regionach Polski i udział w festiwalach poza jej granicami.

W 2012 r., wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Trzcielina, „Bel Canto” zorganizowało pierwszą biesiadę muzyczną pod nowo otwartą wiatą w Żarnowcu. Impreza ta jest kontynuowana.

Od 2016 r. Chór organizuje cyklicznie „Koncerty Przyjaźni”, goszcząc często artystów z zagranicy. Występuje również u zaprzyjaźnionych chórów w kraju i poza nim. Chór prezentował się czterokrotnie w partnerskiej dla Dopiewa bretońskiej Gminie Maen Roch (wcześniej: St. Brice) we Francji, w zaprzyjaźnionej gminie Szaterniki na Litwie (okręg wileński) i partnerskiej, niemieckiej Gminie Szalkau.

Ponadto wziął udział w Festiwalu „Lago Die Garda” we Włoszech, Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk” w Bułgarii, Międzynarodowym Festiwalu chórów i Orkiestr w Budapeszcie.
W Pradze na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej im Petera Ebens’a w 2008 r. wyśpiewał „Srebrne Pasmo”., w roku 2017 na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Barczewie otrzymał brązowy dyplom, w roku 2018 na Konkursie i Festiwalu „Musica in Urbe” w Bydgoszczy otrzymał również brązowy medal. Ma na koncie artystyczne podróże do Chorwacji, Austrii i na Ukrainę.

Chór ma w dorobku dwie płyty CD – „Kolędy” i „Sercu najmilejsza”.

 

18. Chór Mieszany „Hasło”, Poznań
Dyrygent: Kateryna Ciszak

 Chór HASŁO – jako chór męski – został założony przez grupę pracowników Dyrekcji Kolei w Poznaniu w październiku 1922 roku – skupiał amatorów, zafascynowanych muzyką chóralną. Ważnym elementem pracy zespołu była popularyzacja polskiej pieśni chóralnej w kraju i za granicą. Znaczące osiągnięcia zespołu w krzewieniu kultury muzycznej zostały docenione. W 1973 roku Chór Męski HASŁO został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W roku 1986 dyrygentem został znany w środowisku muzycznym chórmistrz Henryk Górski, długoletni kierownik artystyczny chórów Teatru Wielkiego w Poznaniu i w Warszawie.
Ważnym wydarzeniem w życiu chóru był koncert jubileuszowy z okazji 95 – lecia istnienia, który odbył się 11. listopada 2017 roku. Był to jednocześnie ostatni występ pod kierownictwem wieloletniego dyrygenta a zarazem przyjaciela chóru – Henryka Górskiego.
Aktualnie Chór Mieszany HASŁO pracuje w 30- osobowym składzie. Na jego czele stanęła asystentka dotychczasowego dyrygenta – Kateryna Ciszak. Pod jej batutą chór wziął udział
w listopadowym KONKURSIE CHÓRÓW, który odbywał się w ramach Pierwszej Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Gospelownia, z okazji XV-lecia Poznańskich Warsztatów Gospel oraz XX-lecia chóru Gospel Joy. Zespół zajął II miejsce.
W kwietniu 2018 roku chór wziął udział w konkursie i festiwalu chóralnym Musica in Urbe organizowanym w Bydgoszczy, w którym zajął pierwsze miejsce, dostając złoty dyplom z wynikiem 91 pkt, dyplom zwycięzcy w kategorii chóry seniorów oraz statuetkę konkursu Musica in Urbe. Chór zdobył także nagrodę specjalną Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy.
Członkowie zespołu reprezentują różne zawody i instytucje. Tworzą grono kolegów i przyjaciół, których łączy umiłowanie wspólnego śpiewania; są mu oddani bez reszty.

KATERYNA CISZAK – od 2017 r. dyrygent Chóru Mieszanego „HASŁO” w Poznaniu. Muzyka jest jej pasją od najmłodszych lat. Drogę edukacji muzycznej rozpoczęła mając 5 lat.
W 2009 r. z wyróżnieniem ukończyła Sumskie Liceum Muzyczne im. D.S. Bortnianskiego. Jest absolwentką Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych na wydziale Sztuki Muzycznej, gdzie w 2014 r. uzyskała tytuł magistra z dyrygentury chóralnej w klasie prof. Nadii Narożnej.
Umiejętności wokalne rozwijała pod kierunkiem znakomitej prof. Natalii Kreczko. Śpiewając w chórze uniwersyteckim „ANIMA” koncertowała m.in. w Ukrainie, Rosji, Szwajcarii, Bułgarii, Hiszpanii. W Polsce mieszka od 2014 roku.
W tym samym roku została członkiem chóru „HASŁO”, a w 2015 r. asystentką dyrygenta.

19. Chór Żeński Cantantes Angelicus, Rabka-Zdrój
Dyrygent: Kinga Brandys-Wójciak

20. Chór „Canzonetta” przy Szkoły Podstawowej w Strumieniu, Strumień
Dyrygent: Agnieszka Gawron-Gaszczyk, Tamara Nowok

Agnieszka Gawron-Gaszczyk (ur. 21.12.1978 r. w Cieszynie)– absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku dyrygentura chóralna, pedagog, animator kultury. Od najmłodszych lat związana z ruchem śpiewaczym Strumienia, początkowo jako chórzystka a następnie jako dyrygent.
W latach 1997-2007 związana zawodowo z chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” jako drugi dyrygent, od 2003 roku pełni funkcję dyrygenta chóru szkolnego „Canzonetta” , który działa nieprzerwanie od 1932 roku. Wielokrotnie nagradzana za interpretację, dobór repertuaru oraz pracę emisyjną z dziecięcymi głosami.
Z chórem szkolnym „Canzonetta” uzyskała wiele prestiżowych nagród prestiżowych nagród na konkursach w kraju i za granicą.

21. Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Dyrygent Artur Wróbel

 Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstał w 1988 roku, z inicjatywy prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, która zaproponowała również nadanie zespołowi nazwy upamiętniającej postać pierwszego rektora uczelni ks. prof. Hieronima Feichta. Przez kolejne siedem lat zespół pracował pod kierownictwem swojej założycielki, aktywnie koncertując także za granicą oraz biorąc udział m.in. w Festiwalu Chóralnym Florilege de Tours we Francji (1991) i kilkakrotnie w Festiwalach Barbórkowych Chórów Akademickich we Wrocławiu, gdzie w 1989 otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu barokowego.

—————————————————————————————————————————————–

W związku z dużą ilością zgłoszeń i zakwalifikowanych chórów do konkursu na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 23.11.2018 (piątek) w godzinach popołudniowych oraz 24.11.2018 (sobota) od godzin porannych.

—————————————————————————————————————————————–

Termin: 23-24 listopad 2018 r.
1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

I. Regulamin konkursu:
1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego 15 do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu), w przypadku chórów seniorów czas 12-15 minut (z wejściem i zejściem zespołu). Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu zapisanego w partyturze.
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne, jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny: – poziom wykonawczy i stopień trudności programu – dobór repertuaru i dramaturgia – artykulacja słowna i muzyczna – ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania – walory brzmieniowe, emisja głosu – intonacja
8. Kategorie konkursowe:
– chóry dziecięce (do lat 15)*
– chóry młodzieżowe (między 15 a 19 rokiem życia)*
– chóry akademickie
– chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
– chóry kameralne (do 18 osób)
– chóry mieszane
– chóry seniorów (powyżej 55 roku życia)*
*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.
9. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 24 listopada 2018 r. Zespoły zobowiązane są do przygotowania dwóch tradycyjnych utworów cieszyńskich „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo”, które zostaną wspólnie wykonane podczas Koncertu Galowego. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie www.festiwalswider.us.edu.pl
10. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w Koncercie Laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
12. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.
13. Dyrygenci zespołów konkursowych są zwolnienie z opłaty uczestnictwa w warsztatach dla dyrygentów. Członkowie chórów konkursowych wnoszą jednorazową opłatę 20 zł. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne.

II. Nagrody:
Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi. Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.
Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy Kategorii.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
– za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem
Nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Koszta uczestnictwa:
1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej:
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12 40-007
Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS
W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 30 września 2018 r.
2. Organizatorzy zapewniają:
– obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
– nocleg w dniu 23/24 listopada lub 24/25 listopada dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 300 km.
3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 35 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim. 3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych. Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich Śniadanie: 12-15 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 15 PLN
IV. Terminy:
1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 15 września 2018 r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 25 września 2018 r.
3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2018 r. na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 10 listopada 2018 r. na adres:
INSTYTUT MUZYKI UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.


  III MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Cieszyn, 09.12.2017

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI
IM. PROFESORA JÓZEFA
ŚWIDRA W CIESZYNIE
Cieszyn, 9.12.2017

 

Jury w składzie:
Prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska
Prof. dr hab. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna w Kijowie/Ukraina
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie/Polska
Dr hab. Prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
Po wysłuchaniu 11 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia:
NAGRODĘ SPECJALNĄ PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR,
za kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego wśród młodzieży szkolnej otrzymał
CHÓR V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO Z KRAKOWA,
DYRYGENT: EWA KIERES
NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
za promocję twórczości chóralnej Józefa Świdra za granicą otrzymał
GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA/UKRAINA,
DYRYGENT: IHOR DANHOVSKY
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim – Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał
CHÓR MIESZANY TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU,
DYRYGENT: ANNA CZERWIŃSKA
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego folklorem – statuetkę oraz nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego Janusza Króla otrzymał
GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA/UKRAINA
DYRYGENT: IHOR DANKOVSKY
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym –  Puchar JE Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez JE Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca
oraz Puchar JE Ks. Biskupa Diecezji Katowickiej oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez JE Ks. Biskupa Mariana Niemca  otrzymał
CHÓR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
DYRYGENT: MICHAŁ BROŻEK
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora puchar oraz nagrodę pieniężna w wysokości 2000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał
CHÓR KAMERALNY 441 HZ Z GDAŃSKA
DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra – statuetkę oraz dwie nagrody pieniężne (3000 zł):
nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę
oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Fundację Profesora Józefa Świdra otrzymał
BIELSKI CHÓR KAMERALNY
DYRYGENT: BEATA BOROWSKA

 

  ZŁOTE DYPLOMY
 1. CHÓR KAMERALNY 441 HZ, GDAŃSK ( 96,5 PKT)
  DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA
 2. BIELSKI CHÓR KAMERALNY (95,25 PKT)
  DYRYGENT: BEATA BOROWSKA
 3. CHÓR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH (92,5 PKT)
  DYRYGENT: MICHAŁ BROŻEK
 4. CHÓR KAMERALNY „FERMATA” , KIELC (91 PKT)
  DYRYGENT: EWA ROBAK
            SREBRNE DYPLOMY
 1. GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA (88,75 PKT)
  DYRYGENT: IHOR DANKOVSKY
 2. CHÓR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ „VOLANTES SONI” (87,75 PKT)
  DYRYGENT: PAWEŁ ŁUCZAK
 3. CHÓR TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU (85,50)
  DYRYGENT: ANNA CZERWIŃSKA
 4. CHÓR MIESZANY „CANTABILE”, ŁUŻNA (84,25 PKT)
  DYRYGENT: JAN WYPASEK
 5. CHÓR V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO, KRAKÓW (83 PKT)
  DYRYGENT: EWA KIERES
            BRĄZOWE DYPLOMY
 1. ŻEŃSKI CHÓR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO „CON CUORE” (78,25 PKT)
  DYRYGENT: ALEKSANDRA RYŁKO-SUTOWICZ
 2. CHÓR PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA „CHOPINIADA” (72 PKT)
  DYRYGENT: MAREK HAMPEL

GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI  5000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA,  A TAKŻE STATUETKĘ UFUNDOWANĄ PRZEZ RODZINĘ PROFESORA ŚWIDRA OTRZYMAŁ

 

CHÓR KAMERALNY 441 HZ Z GDAŃSKA
DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA

 

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki.

Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.

 

Prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Dr hab. Prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Prof. dr hab. Igor Cyklinskij

 


JURY konkursu chórów w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki w Cieszynie:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki Szczecin/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA III MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

  8.00 – 9.00        PRÓBA AKUSTYCZNA

9.00 – 9.20            Chór mieszany „Cantabile”, Łużna                                                dyrygent: Jan Wypasek

9.20 – 9.40            Chór Politechniki Poznańskiej, Poznań                                          dyrygent: Paweł Łuczak

9.40 – 10.00          Galicyjski chór kameralny „Jewszan”, Lwów                                  dyrygent: Ihor Dankovsky

10.00 – 10.20         Żeński chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con Cuore”, Lódź                 dyrygent: Aleksandra Ryłko-Sutowicz

10.20 – 10.40         Chór kameralny 441 Hz, Gdańsk                                                 dyrygent: Anna Wilczewska

10.40 – 11.00         Chór Tow. Śpiewaczego „Lutnia” im. J. Orszulika, Strumień     dyrygent: Anna Czerwińska

11.00 – 12.00      Przerwa, Próba akustyczna cz.II

12.00 – 12.20        Chór POSM II stopnia im. F. Chopina „Chopiniada”, Kraków           dyrygent: Marek Hampel

12.20 – 12.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                      dyrygent: Leszek Pollak

12.40 – 13.00        Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, Kraków        dyrygent: Ewa Kieres

13.00 – 13.20        Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice                               dyrygent: Michał Brożek

13.20 – 13.40        Bielski Chór Kameralny                                                              dyrygent: Beata Borowska

13.40 – 14.00        Chór kameralny „Fermata”, Kielce                                               dyrygent: Ewa Robak


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

 1. Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan”, Lwów/Ukraina
  Dyrygent: Ihor Dankovsky
 2. Chór Kameralny 441 Hz, Gdańsk
  Dyrygent: Anna Wilczewska
 3. Bielski Chór Kameralny, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Beata Borowska
 4. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, Kraków
  Dyrygent: Ewa Kieres
 5. Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con cuore”, Łódź
  Dyrygent: Anna Ryłko-Sutowicz
 6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
  Dyrygent: Michał Brożek
 7. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznań
  Dyrygent: Paweł Łuczak
 8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika, Strumień
  Dyrygent: Anna Czerwińska
 9. Chór Mieszany „Cantabile”, Łużna
  Dyrygent: Jan Wypasek
 10. Chór Kameralny „Fermata”, Kielce
  Dyrygent: Ewa Robak
 11. Chór POSM II st. Im. Fryderyka Chopina „Chopiniada”, Kraków
  Dyrygent: Marek Hampel
 12. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Leszek Pollak

1. Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan”, Lwów/Ukraina
Dyrygent: Iryna Kyselczuk

Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan” został założony w 1990 roku przez kreatywną młodzież miasta Lwów. Członkami Chóru są studenci uniwersytetów lwowskich, artyści, młodzi specjaliści różnych branż. Podstawę repertuaru stanowi sakralna muzyka ukraińska oraz zagraniczna z różnych okresów i epok – od muzyki G. P. da Palestrina, G. F. Aneriego, J.S. Bacha, A.Vivaldiego, A.Kaldara G. Händela, W.A. Mozarta, koncerty chóralne kompozytorów ukraińskich – M. Dyletskiego, A. Wedela, M. Werbytskiego,
M. Berezowskiego, D.Bortnianskiego, do utworów współczesnych ukraińskich i zagranicznych kompozytorów, aranżacje ukraińskich pieśni ludowych.

Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan” jest uczestnikiem międzynarodowych festiwali chóralnych w Ukrainie i za granicą. Zespół występował w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Francji, Polski, Białorusi, Włoszech, Hiszpanii, brał udział w koncercie dla Papieża Jana Pawła II w Watykanie i we Lwowie.
Wśród licznych nagród chóru, do najważniejszych należą:
• I miejsce za najlepszy poziom zawodowy w międzynarodowym konkursie „Mahutny Boża” (1995, Białoruś)
• I nagroda w VI Narodowym Konkursie Chórów im. M. Leontowicza (Kijów, Ukraina 2010)
• I nagroda w 59 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym HABANERAS Y POLIFONIA w Torrevieja (Hiszpania, 2013)

Zespół wielokrotnie brał udział w wydarzeniach artystycznych w Polsce, m.in. takich jak: Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Odnaleziona” w Tarnowie (1998),
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku (2016), XII Festiwal Chóralny „Wschód – Zachód – Zbliżenia” Radomsko (2010, 2013, 2016).
Chór „Jewszan” to stały uczestnik przedstawień bożonarodzeniowych i wielkanocnych, otwarć wystaw sztuki, wydarzeń artystycznych miasta Lwów i obwodu Lwowskiego, koncertów w kościołach i katedrach i wielu innych wydarzeń muzycznych.
Dorobek fonograficzny zespołu to 9 płyt CD oraz liczne nagrania dla radia i telewizji.

Dyrektor artystyczny zespołu – Igor Dańkowski – absolwent Konserwatorium Lwowskiego klasy dyrygentury docenta O.I. Sotnyczuka. Był kierownikiem Kameralnego Chóru Konserwatorium Lwowskiego, dziecięcych oraz dorosłych chórów i zespołów miasta Lwowa. Od 2000 roku jest kierownikiem Galicyjskiego Kameralnego Chóru „Jewszan”
i jednocześnie od 2013 roku – Chóru Studenckiego Narodowej Akademii Muzycznej im.M.Łysenki we Lwowie.
Dyrygent Chóru – Iryna Kyselczuk, absolwent Akademii Muzycznej im.M.Łysenki we Lwowie.

 

2. Chór Kameralny 441 Hz, Gdańsk
Dyrygent: Anna Wilczewska

Chór Kameralny 441 Hz powstał w 2006 roku, a jedną z najważniejszych idei jego działalności jest wykonywanie i promowanie współczesnej muzyki chóralnej. Od początku działalności zespół pracuje pod dyrekcją Anny Wilczewskiej. Na co dzień chór prowadzi aktywną działalność koncertową, prezentując przede wszystkim repertuar muzyki najnowszej. Realizując premierowe wykonania kompozycji współczesnych, Chór Kameralny 441 Hz często przekracza granice estetyczne, do których przyzwyczajeni są słuchacze muzyki wokalnej. Wychodząc poza muzyczną strefę komfortu otwiera się na eksperymenty z różnorodnymi technikami wokalnymi, wraca do natury głosu i oddala się od tradycyjnego śpiewu bel canto. Nieustanne poszukiwania pozamuzycznych inspiracji zaowocowały wieloma interdyscyplinarnymi projektami artystycznymi, w których kultura ludowa czy teatr łączą się w spójną całość z muzyką.

W roku 2013 Chór Kameralny 441 Hz dwukrotnie był zespołem warsztatowym: podczas I Ogólnopolskich Warsztatów Współczesnej Muzyki Chóralnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzonych przez prof. Barta Bouckaerta z Belgii oraz na Ogólnopolskich Warsztatach Współczesnych Technik Wokalnych „Głos w akcji”, gdzie wraz ze znakomitym zespołem Neue Vocalsolisten ze Stuttgartu dokonał premierowego wykonania kompozycji Karola Nepelskiego. W roku 2016 zespół aktywnie uczestniczył w II Polsko-Amerykańskich Warsztatach Muzyki Współczesnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzonych przez prof. R. Paula Crabba z USA.

W ramach współpracy chóru z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku powstał spektakl „Antyhona” w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur z muzyką skomponowaną przez Michała Jacaszka. Premiera „Antyhony” miała miejsce na Festiwalu Inny Wymiar – Wschód Kultury w roku 2013. Spektakl został ponownie wystawiony w ramach 34. Warszawskich Spotkań Teatralnych (2014) w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz podczas Tygodnia z Teatrem Dramatycznym w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku (2016).

W 2016 roku Chór Kameralny 441 Hz nawiązał współpracę z niemieckim kompozytorem Svenem Helbigiem, który w swojej twórczości z powodzeniem łączy świat klasycznej kompozycji z eksperymentem i muzyką rozrywkową. Wynikiem wspólnego projektu artystycznego było dwukrotne wykonanie utworu „I Eat the Sun and Drink the Rain” na chór i elektronikę realizowaną na żywo przez autora kompozycji (2016 i 2017).

Chór Kameralny 441 Hz był gościem wielu wydarzeń muzycznych, które odgrywają znaczącą rolę na mapie kulturalnej Gdańska. Wśród nich znalazły się m.in. Festiwal „Narracje 6” (2014), Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” (2015, 2016 i 2017) oraz Gdańska Wiosna Chóralna (2016 i 2017). W ciągu jedenastu lat działalności zespół wielokrotnie występował w Polsce, odbył tournée koncertowe do Włoch (2010) i Niemiec (2013) oraz zorganizował koncerty w ramach wymiany artystycznej z chórami ze Szwecji, Niemiec i Czech.

Działalność chóru została wielokrotnie doceniona przez jury konkursów krajowych i międzynarodowych, wśród których wymienić można m.in.: 12. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat (2016), 9. Międzynarodowy Festiwal Slovakia Cantat w Bratysławie (2016), 46. Ogólnopolski Festiwal Legnica Cantat (2015), XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie (2014), X Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2014), II Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny (2013), XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi (2009) i III Międzynarodowy Festiwal Mundus Cantat w Sopocie (2007).

Chór Kameralny 441 Hz nagrał dotychczas trzy płyty z muzyką chóralną: Serioso-Giocoso (2011), gdzie zaprezentowane zostały współczesne kompozycje a cappella wykonane w ramach części artystycznej przewodu doktorskiego Anny Wilczewskiej, Modern Choral Masterpieces (2014, DUX) z utworami chóralnymi XX i XXI wieku charakteryzującymi się nowatorskim językiem muzycznym, oraz Song of the North (2017, DUX), na którą składają się zróżnicowane utwory reprezentujące różne style muzyczne, ale połączone wspólnym mianownikiem – każdy z nich oddaje ducha prawdziwej Północy, takiej, którą poznali jedynie ci, którzy tam byli. Na albumie znalazły się m.in. tradycyjne utwory szwedzkie, fińskie i norweskie we współczesnych aranżacjach, ale nie zabrakło także niespodzianek. Uroczysta premiera najnowszego albumu odbyła się 25 listopada 2017 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku podczas koncertu inaugurującego III Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, zaś zapowiedzią płyty był koncert specjalny w ramach V Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im M. Kopernika „Per Musicam ad Astra” w Toruniu (2017) zatytułowany „Dźwięki Północy”.

Strona internetowa chóru:
www.441hz.pl

Profil chóru na Facebooku:
www.facebook.com/441Hz

ANNA WILCZEWSKA
Dyrygentka młodego pokolenia wyróżniająca się niezwykłą otwartością na wykonawstwo muzyki najnowszej. Założycielka Chóru Kameralnego 441 Hz działającego od 2006 roku w Gdańsku, z którym zdobyła szereg nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dr hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lion we Francji. W 2008 roku została pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w roku 2013 otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. Również w roku 2013 rozpoczęła pracę w Ogólnokształcącym Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego jako dyrygent Chóru Mieszanego Cantilena. W latach 2009-2012 była dyrygentem Sopockiego Chóru Kameralnego Continuo, a w latach 2008-2010 Chóru Parafialnego Lira w Rumi.

Anna Wilczewska została dwukrotną laureatką nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006 i 2008) i stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2008). Całokształt jej działalności artystycznej został nagrodzony Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011) i wyróżniony stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014 i 2015) oraz stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Za podsumowanie osiągnięć artystycznych uznać można  Odznakę Honorową „Zasłużony działacz kultury”, którą Anna Wilczewska otrzymała w roku 2014.

Wraz z zespołami, które prowadziła, zdobyła wiele prestiżowych nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym, m.in.: dwa Złote medale i zwycięstwa w kategoriach: Muzyka współczesna oraz Chóry kameralne na Międzynarodowym Festiwalu „Slovakia Cantat” w Bratysławie (2016), Grand Prix 12. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Sopocie (2016), Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie wraz z Chórem Kameralnym 441 Hz (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym Continuo (2011) i Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010).

Anna Wilczewska specjalizuje się w wykonawstwie i badaniach nad repertuarem muzyki współczesnej. W praktyce spełnia swoje pasje realizując różnorodne projekty artystyczne łączące muzykę z innymi dziedzinami sztuki. Jej otwartość na współczesne techniki wokalne i eksperymenty głosowe oraz talent pedagogiczny i swoboda w poruszaniu się wśród partytur XX i XXI wieku stworzyły możliwości do realizacji wielu koncertów muzyki chóralnej. Esencją ponad jedenastoletniej pracy z Chórem Kameralnym 441 Hz są trzy płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: Serioso-Giosoco, Modern Choral Masterpieces oraz Song of the North.

 

3. Bielski Chór Kameralny, Bielsko-Biała
Dyrygent: Beata Borowska

Bielski Chór Kameralny rozpoczął działalność w maju 1993 r. pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury. Skupia grono amatorów, pasjonatów muzyki chóralnej, osoby
o różnych profesjach. Zespołem od momentu powstania kieruje Beata Borowska. Bielski Chór Kameralny koncertował m.in. we Włoszech, w Niemczech, w Grecji, na Malcie,
ale także w nieco odleglejszych krajach, takich jak Chiny, Kanada czy Tajlandia. W ciągu swojej działalności jedenastokrotnie uzyskał nagrodę Grand Prix w ramach ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów chóralnych.
Najważniejsze osiągnięcia Bielskiego Chóru Kameralnego w ostatnich latach to:
– I miejsce w kategorii chórów kameralnych w III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Grand Prix Pattaya
( Tajlandia, 2010 );
– Złoty Medal w Mundi Cantat Superior 41th Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu (Czechy, 2012);
– Grand Prix XXII Festiwalu Pieśni Chóralnej “Kolędy I Pastorałki” w Myślenicach (2013);
– Grand Prix XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2013);
– II miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz III miejsce w grupie Winners Istanbulcup w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Stambule (Turcja, 2014),
– Grand Prix (przyznane przez jury oficjalne oraz nieoficjalne) XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku – Białej (2015).

Beata Borowska ukończyła z wyróżnieniem wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. zw. Jana Wojtachy.
Swoją wiedzę uzupełniała na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W 1988 roku jako studentka zwyciężyła II Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Od 1993 roku kieruje Bielskim Chórem Kameralnym przy Bielskim Centrum Kultury. Praca z tym zespołem zaowocowała znaczącymi sukcesami. Jako dyrygentka siedmiokrotnie otrzymała nagrody indywidualne, m.in. w ramach The International Choral Competition of Sacred Music, Preveza (Grecja, 2007).

Jest adiunktem w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Za szczególną działalność artystyczną Beata Borowska została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska – Białej „Ikar 2013”, Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodą im. Stanisława Moniuszki przyznaną przez Międzynarodową Kapitułę za szczególne zasługi na rzecz społecznego ruchu muzycznego.

 

4. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, Kraków
Dyrygent: Ewa Kieres


Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie powstał w 2007 r. z inicjatywy uczniów liceum. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, oprawiając szkolne uroczystości; realizuje również projekty koncertowe we współpracy z Muzeum Narodowym, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (występy podczas Nocy Muzeów, Święta Ogrodów, Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowa). Chór koncertował w Bolonii, Perugii, Paryżu i Bordeaux.
Zespół bierze również udział w konkursach i festiwalach. Wśród nagród otrzymanych w ostatnich latach wymienić należy:

 • Złoty Dyplom na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych w Krakowie,
 • dwukrotne zdobycie Złotej Struny w Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach,
 • Srebrny Kamerton i Nagrodę dla Najlepszego Debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy,
 • III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie,
 • Brązowy Dyplom w Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Cantio Lodziensis.

Najnowsze osiągnięcie Chóru VLO to Złoty Dyplom i nagroda za najlepsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w kwietniu tego roku.
W repertuarze Chóru znajdują się utwory różnych stylów i epok. Zespół stale się rozwija,  sięgając po najbardziej wartościowe utwory literatury chóralnej, zarówno a cappella jak i formy wokalno-instrumentalne – dzieła J.S. Bacha, A.Vivaldiego, E. d’Astorgi, J. Brahmsa czy L. Bernsteina.
Zespół od 2008 r. prowadzi Ewa Kieres, absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej.

Ewa Kieres ukończyła studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, z którym realizuje różne projekty a capella oraz wokalno-instrumentalne (m.in. Gloria A. Vivaldiego, Stabat Mater E. d’Astorgi, koncert w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira). Chór V LO jest laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (zespół zdobył m.in. Srebrny Kamerton i nagrodę dla najlepszego debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a capella  w Bydgoszczy w 2012 roku, dwukrotnie – Złotą Strunę na Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach oraz zajął III miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie).
Swoją pasję w zakresie chóralistyki rozwija również jako chórzystka w Chórze Kameralnym Lege Artis działającym od 2005 roku pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek.

Ewa Kieres jest także absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym  w klasie oboju prof. dr hab. Marka Mleczki. W ramach programu Erasmus studiowała również w Conservatorio Statale di Musica E. F. dall’Abaco w Weronie pod kierunkiem Paolo Grazzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Rafaela Gabriela Przybyły. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Franka de Bruine, Alfredo Bernardiniego, Petera Frankbergera, Sophii MacKenna, Marka Niewiedziała. Zainteresowanie muzyką dawną rozwija w zespole Il Vento; współpracuje także z innymi zepołami i orkiestrami.
Jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

5. Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con cuore”, Łódź
Dyrygent: Anna Ryłko-Sutowicz

Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego Con Cuore – jest zespołem dość młodym, powołanym do życia w lutym 2016. Pomysłodawczynią i zarazem dyrygentem jest Aleksandra Ryłko-Sutowicz.
Zespół zrzesza studentki i absolwentki uczelni macierzystej, miłośniczki muzyki, zwłaszcza chóralnej. Pod koniec maja zeszłego roku Chór zdobył Grand Prix na I Turnieju chóralnym o Puchar Mazur Zachodnich-Łukta 2016, kilka miesięcy później artystki zdobyły Złote Pasmo z VIII Ogólnopolskiego Turnieju o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni. W listopadzie 2016 Chór nagrodzono II miejscem na Cantio Lodziensis, a w kwietniu bieżącego roku zespół otrzymał I miejsce na Konkursie Pieśni Czesława Prudla w Łyskach.

Nasze ostatnie osiągnięcie i zarazem niezwykła przygoda to udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Studenckich w Mińsku-Paparac Kretka, Białoruś, 11-14.05.2017, gdzie otrzymałyśmy nagrodę za najlepiej wykonany program sakralny – z dumą mówi dyrygentka zespołu, Aleksandra Ryłko – Sutowicz.
Członkinie są pełne zapału do pracy, muzykalne, nastawione na różnorodny program, poznawanie różnych stylów muzycznych w twórczości zarówno kompozytorów polskich, jak i zagranicznych.

Aleksandra Ryłko-Sutowicz – rodowita Łodzianka, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. St. Moniuszki w Łodzi – w klasie skrzypiec. Uczelnia wyższa, z jaką była związana, to Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Studiowała tam na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej i otrzymała dyplomy ukończenia dwóch kierunków – Teorii Muzyki oraz Kompozycji. W zeszłym roku ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Przez kilka lat zajmowała się głównie pracą nauczyciela.

Aktualnie pracuje w Chórze Filharmonii Łódzkiej, wspólnie z prof. Andrzejem Ryłko prowadzi Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego; w zeszłym roku założyła i prowadzi Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego, od 2015 roku jest również dyrygentem Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi.
Od ponad dwudziestu lat śpiewa w różnych chórach, bierze udział w wielu projektach muzycznych i choć ma szerokie zainteresowania, muzyka jest jej największą pasją.

 

6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
Dyrygent: Michał Brożek

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Chór powstał w marcu 2006 roku. Zespół reprezentuje swoją Uczelnię na uroczystościach akademickich, koncertach i wydarzeniach regionalnych, a także konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował we Włoszech, na Litwie, w Turcji, Hiszpanii, Francji, Czechach i Słowacji. Zdobył wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych – do najważniejszych należą:
• Złota Wstęga Solczy – I miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012),
• Srebrne Dyplomy w czterech kategoriach na IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” Lloret de Mar – Barcelona (2014),
• I miejsce w kategorii muzyki sakralnej na VI Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans” (2015),
• I miejsce w kategorii dużych chórów na XXV Tyskich Wieczorach Kolędowych (2016),
• II nagroda w konkursie chórów na III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2016”,
• Złote Pasmo w kategorii chórów mieszanych, Srebrne Pasmo w kategorii muzyki sakralnej oraz Nagroda Specjalna Biskupa Diecezji Bańskobystrzyckiej za najlepszą interpretację utworów sakralnych na XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich „Akademicka Bańska Bystrzyca 2017”,
• Srebrny Dyplom na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2017).

Zespół koncertował także na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. na IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Stambule (2011), na 56. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Virgo Lauretana” w Loreto we Włoszech (2016). Repertuar Chóru obejmuje muzykę dawną, klasyczną, romantyczną oraz współczesną, w tym kompozycje o tematyce sakralnej, aranżacje muzyki rozrywkowej, utwory inspirowane folklorem różnych narodów, a także dzieła wokalno-instrumentalne, jak na przykład: Requiem Gabriela Faurego, Missa Brevis Josepha Haydna, 9. Symfonia Ludwiga van Beethovena. Dyrygentem Chóru od marca 2013 roku jest Michał Brożek.

Michał Brożek – jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 roku ukończył studia pierwszego stopnia w dwóch specjalnościach: Edukacja muzyczna oraz Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także w specjalizacji Muzyka kościelna. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w specjalnościach: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie dyrygentury prof. dr hab. Iwony Melson oraz Edukacja muzyczna
i przedmioty teoretyczno-muzyczne. W 2010 roku był uczestnikiem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. W 2008 roku założył Chór „Cantate Deo” przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, z którym zdobywa nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach chóralnych. W 2013 roku objął stanowisko dyrygenta Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Rejonowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Tychach dla Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

7. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznań
Dyrygent: Paweł Łuczak

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” to już niemal 18 lat wspólnego rozwijania pasji, jaką jest śpiew. Założony w 1999 roku przez Monikę Kusz, absolwentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od tego czasu zespół działa pod patronatem Uczelnianego Centrum Kultury. Od 2005 roku występuje pod dyrekcją wykładowcy Akademii Muzycznej, dr. Pawła Łuczaka.

„Volantes Soni” jest zrzeszeniem różnych, ciekawych osobowości.Zasilają go osoby różnych profesji, w dużej mierze są to studenci, ale również absolwenci Politechniki oraz innych poznańskich uczelni. Chór ubarwia uroczystości na rodzimej uczelni oraz prowadzi szeroką działalność koncertową w regionie, śpiewając na najważniejszych scenach miasta, tym samym wzbogacając życie kulturalne Poznania. Ponadto chętnie uczestniczy w wielu koncertach charytatywnych w poznańskich kościołach, szpitalach, szkołach specjalnych i domach dziecka.

Repertuar chóru obejmuje pieśni religijne oraz świeckie różnych epok, zawiera również różnorodne utwory rozrywkowe czy ludowe. Przez lata swej działalności chór podjął się wielkich kompozycji wokalno-instrumentalnych, do których można zaliczyć „Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego, „Wesele lubelskie” Tadeusza Szeligowskiego, „Requiem d-moll” W. A. Mozarta, „Mesjasza” G.F. Haendla czy „Misę Criollę” Ariela Ramireza. Chór koncertował w Polsce na prestiżowych festiwalach i konkursach chóralnych oraz w Europie – m.in.: Czechy, Hiszpania, Bułgaria, Macedonia oraz Irlandia Północna. „Volantes Soni” mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami; do ostatnich należą:

 • 2017– „Złoty dyplom” na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie
 • 2016– I miejsce w kategorii chórów akademickich oraz Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu o tematyce Pater Noster na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej
  „Pater Noster” w Strzepczu
 • 2015 – Drugie miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
 • 2014 – „Złote Pasmo” na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maria” w Chojnicach

Dyrygentem chóru jest dr Paweł Łuczak. W 2004 roku ukończył studia (dyplom z wyróżnieniem) na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a w 2010 roku ukończył studia magisterskie na wydziale wokalnym tej akademii w klasie prof. Andrzeja Ogórkiewicza. W latach 2004-2006 odbył Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2013 roku ukończył kurs mistrzowski dla dyrygentów chóralnych: International Conducting Masterclass w Marktoberdorf w Niemczech. W maju 2015 roku obronił doktorat na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 2012 roku jest także wykładowcą w tejże uczelni.

 

8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika, Strumień
Dyrygent: Anna Czerwińska

CHÓR MIESZANY TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” zostało założone we wrześniu 1918 roku, na dwa miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Powstało z inicjatywy grupy nauczycieli szkoły powszechnej w Strumieniu, pod egidą Jana Orszulika, imieniem którego nazwano później stowarzyszenie. Chór skupia w swych szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji. Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej z różnych epok – od średniowiecza do współczesności, kompozytorów polskich i zagranicznych a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej. Od września 2016 roku dyrygentem chóru jest Anna Czerwińska – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna.

Anna Czerwińska
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna. Dyrygenturę chóralną studiowała pod kierunkiem prof. Iwony Melson. Uczestniczyła także w warsztatach dla dyrygentów w Krakowie (2015) i Gdańsku (2016). Od 2015 roku jest asystentem w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyrygentem Chóru Lutnia Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Orszulika w Strumieniu jest od 2016 roku.

 

9. Chór Mieszany „Cantabile”, Łużna
Dyrygent: Jan Wypasek

Historia łużańskiego chóru Cantabile sięga lat przedwojennych. Założycielem łużańskiego zespołu chóralnego był entuzjasta oraz prekursor ruchu kulturalnego na wsi Władysław Leśkiewicz. Z biegiem czasu zmieniali się kierownicy, dyrygenci, a także członkowie zespołu chóralnego. Kontynuowano śpiewacze tradycje rodzinne, wielopokoleniowe.
Obecnie czterogłosowy chór mieszany Cantabile od 2001 roku prowadzi Jan Wypasek, który kontynuuje pracę poprzedników.
Chór na swoim koncie ma spektakularne prezentacje na terenie Łużnej i w okolicznych miejscowościach  na terenie województwa małopolskiego. Bierze udział w konkursach, przeglądach chórów, uroczystościach religijnych oraz świeckich. W swoim repertuarze posiada pieśni kościelne, okolicznościowe, a także utwory z zakresu klasyki muzyki. Ciągle rozwija się , doskonali swój warsztat  i repertuar, pozyskując nowych członków i sympatyków.

Do ostatnich osiągnięć chóru należą:

–  III miejsce w kategorii chórów mieszanych w IV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie – 2014 r.
– I miejsce i Grand Prix w II Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie – 2015 r.
– II miejsce w kategorii Chóry na 22 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 2016 r.
– II miejsce w kategorii chóry a capella na XXV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” -2016 r.
– wyróżnienie na V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie – 2016 r.
– I miejsce na XXI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej CANTATE DEO w Rzeszowie – 2017 r.

 

10. Chór Kameralny „Fermata”, Kielce
Dyrygent: Ewa Robak

Chór Kameralny Fermata to kilkunastoosobowy zespół wokalny, który powstał w Kielcach w 1998r. Fermata wykonuje zarówno utwory należące do kanonu chóralistyki, jak i muzyki rozrywkowej wykonywane a cappella. Jej założycielem i dyrygentem jest Ewa Robak – na co dzień adiunkt w  Instytucie Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach.

Fermata prowadzi ożywioną działalność koncertową i festiwalową. Chór ma w dorobku udział
w nagraniu 10 płyt CD i DVD (w tym 6 z towarzyszeniem orkiestry i 4 płyty a cappella). Nowatorskim przedsięwzięciem Fermaty jest płyta „Grechuta niejednym głosem” (2012) wykraczająca poza ramy zwykłego projektu muzycznego, bo mimo ogromnej popularności piosenek Marka Grechuty aranżacje chóralne jego przebojów są nadal rzadkością. Zespół chętnie angażuje się również w projekty społeczne.

Spośród wielu nagród otrzymanych przez Chór Kameralny Fermata, przytoczyć można kilka
z ostatnich lat:

 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Pradze i Nagroda dla Dyrygenta (2011)
 • Dwie I nagrody na I Międzynarodowym Festiwalu Per Musica ad Astra w Toruniu (2013)
 • Srebrny Dyplom na Turnieju Chórów „Legnica Cantat”(2014), (2015)
 • Dwa Złote Dyplomy na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Bratislava Cantat I (2015)
 • Trasa koncertowa w ramach 26 festiwalu International Music Meeting we Włoszech.
 • I nagroda na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis 2016
 • I nagroda na III Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2017

 

 

11. Chór POSM II st. im. Fryderyka Chopina „Chopiniada”, Kraków
Dyrygent: Marek Hampel

Chór Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, od kwietnia 2015 roku występuje pod nazwą CHOPINIADA. Nazwa wymyślona przez młodzież uczęszczającą na zajęcia chóru, bezpośrednio nawiązuje do nazwiska patrona Szkoły. Chopiniada działa przy szkole, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 70-cio lecia istnienia.
Od 2010 roku, dyrygentem chóru jest mgr Marek Hampel, który skupił się na intensywnej działalności zespołu, co przekłada się na wiele ważnych przedsięwzięć artystycznych. Chór wykonywał między innymi takie dzieła jak: Messę di Glorię G. Pucciniego, Mszę D-dur A. Dvoraka, Mszę Koronacyjną W. A. Mozarta, Te Deum J. Haydna, Glorię A. Vivaldiego, Veni Creator W. Kilara. Od roku 2014 chór bardzo intensywnie wzbogaca swój repertuar a cappellowy, czego efektem był m.in. Koncert Finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego z Okazji Światowych Dni Młodzieży 17 maja 2015 roku. W trakcie koncertu miały miejsce, obok wykonań utworów znanych kompozytorów jak: Bruckner, Górecki, Wacław z Szamotuł, dwa prawykonania utworów nagrodzonych w konkursie: II miejsce, Fuga – Kosmy Szusta (Łódź) oraz I miejsce, Verso l’alto – Piotra Pudełko (Katowice), którego utwór został zaprezentowany m.in. w trakcie Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora-Song” w Chojnowie 7 czerwca 2015 roku.

Chór Chopiniada zdobył kilka nagród. Grand Prix oraz nagrodę za najlepiej wykonany utwór sakralny Christus Factus A. Bucknera na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora-Song” w Chojnowie. W 2017 roku chór pod dyrekcją Marka Hampela zdobył dwa Srebrne Pasma na IV Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategoriach Chóry mieszane a cappella oraz Chóry z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego a także III miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu kolęd i pastorałek Myślenice 2017 w kategorii Chóry mieszane z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu instrumentalnego. Jako chór Szkoły Muzycznej boryka się z częstą rotacją śpiewaków, co niestety stanowi ogromną trudność w utrzymaniu stałego repertuaru. 15 listopada 2015 roku w Krakowie chór wziął udział w Koncercie Cecyliańskim w trakcie którego m. in. nastąpiło premierowe wykonanie utworu O, sancta Cecilia H. J. Botora. Koncert był poprzedzony trzydniowymi warsztatami z prof. S. Krawczyńskim. W ramach inauguracji obchodów jubileuszowych szkoły, Chopiniada wykonała Małą Mszę Uroczystą W. Widłaka wraz z wybitnym organistą Arkadiuszem Bialicem, Romancero Gitano M. Castelnuovo-Tedesco oraz wspólnie z Orkiestrą POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie chór wykonał Requiem W. A. Mozarta na zakończenie obchodów jubileuszowych pod batutą prof. Stanisława Krawczyńskiego. Od 2017 roku, chór przystąpił do realizacji szerokich projektów o charakterze międzynarodowym.

 

Marek Hampel – dyrygent i animator życia kulturalnego, który swoją karierę ukierunkował przede wszystkim na pracę z młodzieżą. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Dyplom z prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno – instrumentalnych z wyróżnieniem w 2010 roku). Od 2010 roku jest pedagogiem, dyrygentem chóru i orkiestry kameralnej Camerata di Cracovia, POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie.
Od 2010 roku przygotował i poprowadził z wielkim powodzeniem szereg koncertów o zróżnicowanym aparacie wykonawczym. Najważniejsze: Msza Koronacyjna oraz Requiem W. A. Mozarta, Messa di Gloria G. Pucciniego, Msza D-dur A. Dvoraka, Wariacje na tematy starych kolęd amerykańskich G. Holsta na chór, orkiestrę smyczkową, obój i kotły, Kolędy na orkiestrę symfoniczną i chór H. J. Botora, Msza Bogucka W. Widłaka.

W 2014 roku w ramach programu „Zamówienia Kompozytorskie” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotował z wielkim sukcesem operę dziecięcą pt. „Pocztówki Muzyczne”, które obejrzało łącznie około 3000 osób.
W 2015 roku z Orkiestrą Kameralną Camerata di Cracovia POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie odbył tournée we Francji dając kilkanaście koncertów z flecistą Jean-Pierrem Menugem oraz sopranistką Olgą Rusin. W 2017 roku wspólnym koncertem zainicjował szeroką współpracę pomiędzy POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie, SM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, chórem II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu oraz chórem Christian-Ernst-Gymnasium z Erlangen/Niemcy. We wrześniu 2017 roku wraz z orkiestrą symfoniczną SM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, wystąpił w trakcie koncertu Finałowego V Mieleckiego Festiwalu Zderzenie Muzyczne Mielec 2017.

Jest organizatorem licznych warsztatów muzyczno – rekreacyjnych w ramach, których młodzież w przyjazny sposób rozwija swoje talenty i umiejętności. Ma na w swoim dorobku artystycznym światowe i polskie prawykonania utworów kompozytorów współczesnych m. in. Excelcsitas Dawida Alan – Nihila (Paryż 2014), O Sancta Cecylia – H. J. Botora (Kraków 2015), Verso l’alto Piotra Pudełki (Kraków 2015), Fugi na chór a cappella Kosmy Szusta (Kraków 2015). W 2017 roku przygotował chór do prawykonań utworów w ramach projektu Szkoła Częścią Wspólnoty – Muzyka Młodych Twórców i Wykonawców.

Od początku swojej pracy zawodowej wykazywał się ogromnym zaangażowaniem i efektywną pracą na rzecz rozwoju młodzieży, co przyczyniło się do otrzymania Nagrody I st. Dyrektora POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie za całokształt pracy dydaktyczno – artystycznej już na początku swojej kariery.

Jest zdobywcą następujących nagród: – GRAND PRIX dla najlepszego chóru oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu Christus Factus A. Brucknera na III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora Song” – Chojnów 2015. – II miejsce z orkiestrą Szkoły Muzycznej I st. Nr 1 im S. Wiechowicza na VI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia w kategorii orkiestr smyczkowych – Będzin 2015. – dwa Srebrne Pasma na IV Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategoriach Chóry mieszane a cappella oraz Chóry z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. – III miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu kolęd i pastorałek Myślenice 2017 w kategorii Chóry mieszane z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu instrumentalnego.
– III miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I st. w kategorii orkiestr mieszanych – Będzin 2017. Marek Hampel jest współzałożycielem i I dyrygentem Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Arco Cracovia działającej przy Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego oraz koordynuje jej projekty edukacyjne. Orkiestra zainicjowała swoją działalność w ramach 50 Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie wykonując obok koncertów organowych Suitę na orkiestrę smyczkową Johna Ruttera.

12. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Leszek Pollak

Młodzieżowy Chór Mieszany ,,Ave Sol”
Założony przez Leszka Pollaka w 1981 roku Młodzieżowy Chór Mieszany ,,Ave Sol” jest jednym ze znanych polskich chórów amatorskich. Szeroki repertuar, obejmujący utwory wszystkich epok i gatunków muzycznych, jak i, co może
ważniejsze, rzadko spotykana radość śpiewania połączona ze znakomitą techniką wykonawczą, zapewnia chórowi duże uznanie i wysoką pozycję w oczach krytyków i sędziów.
Te sukcesy możliwe są dzięki dużym umiejętnościom młodych ludzi, ich systematycznej pracy oraz ścisłej współpracy z Bielskim Centrum Kultury – instytucją szeroko znaną w Polsce, dzięki swemu zaangażowaniu w rozwój kulturalny regionu. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia zdobyte na konkursach i festiwalach:

1991 Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Bydgoszczy;
Grand Prix na Festiwalu Muzyki Kameralne]’ w Kaliszu;
Grand Prix na Turnie].u Chórów w Legnicy;
1992 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy
1994 III miejsce na Festiwalu w Debreczynie, Węgry;
I miejsce na Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt, Belgia
1995 Grand Prix na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Kaliszu;
I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Nantes, Francja
1996 II miejsce na Festiwalu im. F. Mendelssohna-Bartholdy w Daupethal, Niemcy;
1998 III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w LIlangollen, Walia;
2000 II miejsce na Festiwalu we Debreczynie, Węgry;
I miejsce na Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt, Belgia;
2001 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Chórów ,,Gaude Cantem” w Bielsku-Białej;
2002 I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie;
2003 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
2004 II miejsce w Śląskim Konkursie Chórów o Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach
2005 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy, laureat nagrody im. Henryka Karlińskiego
2006 Brązowa ,,Harfa Eola” na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej ,,Schola Cantorum” w Kaliszu
2008 IV miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Llangollen Walia
2009 I miejsce w kat. zespołów kameralnych w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie
2011 I miejsce w kategorii chórów mieszanych w VII Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna
2012 Złoty Dyplom w Gaude Cantem w Bielsku-Białej
2013 Złoty Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie w Bydgoszczy
-Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
-Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-Nagroda Polskich Kompozytorów ZAIKS
2014 II miejsce w Międzynarodowym Konkursie w Ohrid (Macedonia)
2015 Złoty Kamerton na ogólnopolskim Konkursie w Bydgoszczy
-Nagroda Min. Edukacji Narodowej
-Nagroda Min. Kult. I Dziedzictwa Narodowego
-Nagroda Pol. Kompozytorów ZAIKS
-Nagroda Specjalna za wyk. utworu obowiązkowego
-II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chórów „Rybnicka Jesień” w Rybniku

Leszek Pollak jest absolwentem Wydziału Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Podczas podyplomowych studiów w Bydgoskiej Akademii Muzycznej specjalizował się w zakresie dyrygentury chóralnej i emisji głosu. Jest laureatem nagród dyrygenckich na festiwalach i konkursach chóralnych. Zdobył m.in. nagrodę dla najlepszego chóru i dyrygenta na Turnieju Chórów ,,Legnica Cantat”(1991) i na Międzynarodowym Festiwalu ,,BIM” w Bydgoszczy, a w 1995r. na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Kaliszu. Był wykładowcą w Instytucie Muzycznym na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie. Od 1999r., po uzyskaniu tytułu doktora sztuki, pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Dyrygentury Chóralnej. Obecnie kieruje założonym przez siebie w 1981r. chórem ,,Ave SOL” działającym przy Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

 

 


1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie,
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna  w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne,  jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu
– dobór repertuaru i dramaturgia
– artykulacja słowna i muzyczna
– ekspresja muzyczna
– interpretacja, stylowość wykonania
– walory brzmieniowe, emisja głosu
– intonacja
8. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 9.12.2017.  Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie festiwalswider@us.edu.pl w zakładce „do pobrania
9. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
11. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.

NAGRODY:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim

Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału
w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS

W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 15 września 2017 r.

Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 8/9.12 lub 9/10.12. dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 300 km. 

3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
4. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN

TERMINY:

1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 10 lipca 2017r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 września 2017r.
3.
Potwierdzenie opłaty wpisowej do 15 września 2017 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2017 na adres:

INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.

 


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW ​W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA​ ​ŚWIDRA W CIESZYNIE
​Cieszyn, 10.12.2016

Jury w składzie:
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska
prof. dr hab. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna w Kijowie/Ukraina
dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
dr Igor Dohovic Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

Po wysłuchaniu 7 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia

GRAND PRIX ​MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, PUCHAR J.M. REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA ORAZ NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ OTRZYMAŁ ZABRZAŃSKI CHÓR MŁODZIEŻOWY „RESONANS CON TUTTI”, ZABRZE DYRYGENT: ARLENA RÓŻYCKA-GAŁĄZKA

 

ZŁOTE DYPLOMY
1. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka (pkt. 95)
2. Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek (pkt. 94)
3. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik (pkt. 92)
4. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice Dyrygent: Jadwiga Sikora (pkt. 91)

SREBRNE DYPLOMY
1. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka (pkt. 85)
2. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik (pkt. 83)
3. Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała Dyrygent: Dominika Jurczuk (pkt. 81)

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra ​– statuetkę CANTUS ufundowaną przez Rodzinę Profesora Józefa Świdra oraz nagrodę pieniężna 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice – dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim ​– Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla oraz nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym ​– Puchar Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz nagrodę pieniężną 1000 ​zł ufundowaną przez Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora ​statuetkę oraz nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem​–nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał ​Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze, dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ​za kultywowanie tradycji śpiewaczych, otrzymał ​Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice, dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR, ​za dbałość o kulturę śpiewu i wyróżniającą pracę nad emisją młodych głosów ​otrzymał ​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę,iż była to druga edycja konkursu cieszy fakt, iż w wydarzeniu wzięły udział zespoły chóralne różnych generacji od najmłodszych, przez chóry młodzieżowe, akademickie, aż po śpiewaków reprezentujących wiek dojrzały.
Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW 2016

 


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA II MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”

10 GRUDNIA 2016

JURY:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek  – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

dr IgorDohovič  – Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

 

 9.00 – 10.00       Próba akustyczna wg harmonogramu

10.00 – 10.20        Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin                               dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

10.20 – 10.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                dyrygent: Leszek Pollak

10.40 – 11.00        Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice                                       dyrygent: Jadwiga Sikora

11.00 – 11.20        Akademicki Chór Politechniki Opolskiej                                     dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka

11.20 – 13.00     Przerwa obiadowa

                               Próba akustyczna wg harmonogramu  

13.00 – 13.20        Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik                                       dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik

13.20 – 13.40        Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała                            dyrygent: Dominika Jurczuk

13.40 – 14.00        Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze       dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

14.00 – 14.20        Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków                                         dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

 

harmonogram-przesluchan-konkursowych-2016

harmonogram-prob-akustycznych-2016


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

1.Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze
Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka
2.Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków
Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek
3. Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Leszek Pollak
4. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin
Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik
5. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik
Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik
6. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice
Dyrygent: Jadwiga Sikora
7.Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Dominika Jurczuk
8. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka


Termin: 9-10 grudnia 2016 roku
Miejsce przesłuchań: Sala Widowiskowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”
Koncert galowy, koncert laureatów: Kościół Jezusowy w Cieszynie

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.

2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD,DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,   3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,
4 kompletów partytur na adres:
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”


Regulamin konkursu:

 1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
 2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, w tym jednego utworu prof. Józefa Świdra.
 3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
 4. Utwory zgłoszone do programu konkursowego, są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
 5. W przesłuchaniach konkursowej oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Główne kryteria oceny:
  – poziom wykonawczy i stopień trudności programu
  – dobór repertuaru i dramaturgia
  – artykulacja słowna i muzyczna
  – ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania
  – walory brzmieniowe, emisja głosu
  – intonacja
 7. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 10.12.2016. Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów, znajdują się również na naszej stronie w zakładce „do pobrania”.
 8. Nagrodzone w konkursie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie nagród.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
 10. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.


Nagrody:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi. Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

GRAND PRIX – dla najlepszego chóru festiwalu
DYPLOMY HONOROWE:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszta uczestnictwa:

 1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez radę artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej:
  Uniwersytet Śląski
  Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  NIP 634-019-71-34
  ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  w tytule proszę wpisać: FESTIWAL ŚWIDER KONKURS
  W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 3O września 2016 r.
 2. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
 3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
  Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN


Terminy:

 1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy nadesłać na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 30 września 2016r.
 2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 października 2016r.
 3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2016 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
 4. Chóry zakwalifikowane do przesłania 4 kompletów nutowych zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2016r. na adres:
  INSTYTUT MUZYKI
  UL. NIEMCEWICZA 2
  43-400 CIESZYN
  z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.